Menu odnośników dodatkowych

Aktualności

Przedstawiciele NCBJ w zespole doradczym Ministra Energii

Członkowie zespołu ds. wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w gmachu Ministerstwa Energii
Mi­ni­ster Ener­gii po­wo­łał ze­spół do­rad­czy, któ­re­go za­da­niem jest ana­li­za i przy­go­to­wa­nie wa­run­ków do wdro­że­nia wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych re­ak­to­rów ją­dro­wych (HTR). Ze­spo­ło­wi prze­wod­ni­czy prof. Grze­gorz Wroch­na. Ko­lej­nym przed­sta­wi­cie­lem NCBJ w tym gro­nie eks­per­tów jest dr Sła­wo­mir Po­temp­ski z Za­kła­du Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej i Ana­liz Śro­do­wi­ska NCBJ. ----

Warszawa otrzymała najnowszy system monitorowania radioaktywnych skażeń wody „z kra­nu”

Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce pro­jekt TAWARA – fot. Mar­cin Ja­ku­bow­ski, NCBJ
Nau­kow­cy za­koń­czy­li pra­ce nad in­no­wa­cyj­nym sys­temem po­mia­ru po­ten­cjal­nych ska­żeń ra­dio­ak­tyw­nych w sto­łecz­nych wo­do­cią­gach. Cią­głość kon­tro­li i szyb­kość dzia­ła­nia to je­go nie­wąt­pli­we atu­ty. War­sza­wa, pierw­sza na świe­cie, ko­rzy­sta z te­go naj­now­sze­go roz­wią­za­nia ochro­ny lud­no­ści cy­wil­nej. ----

NCBJ uczestnikiem Międzynarodowych Targów Energetyki Jądrowej

NCBJ na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej (World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion) – 28-30 czerw­ca 2016 – fot. NCBJ
W dniach 28–30 czerw­ca 2016 r. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych uczest­ni­czy­ło w dru­giej edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej (World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion). Ek­spo­zy­cja na­sze­go in­sty­tu­tu by­ła czę­ścią zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Ener­gii pol­skie­go sto­iska na­ro­do­we­go. ----

Fale grawitacyjne wykryte z drugiej pary zderzających się czarnych dziur

Graficzna wizualizacja zarejestrowanych  26 grudnia 2015 fal grawitacyjnych powstała w Instytucie Fizyki Grawitacyjnej Instytutu Maxa Plancka pokazuje dwie czarne dziury o masach 14 i 8  Słońca, zaledwie kilka chwil przed ich zderzeniem  i połączeniem. Stworzona nową czarna dziura ma masę 21 Słońc.
Konsorcjum LIGO Scientific Collaboration i Virgo Collaboration zidentifikowało drugi sygnał fali grawitacyjnej w danych detektorów LIGO 26 grudnia 2015, o 03:38:53 czasu uniwersalnego koordynowanego, naukowcy zaobserwowali fale grawitacyjne – zmarszczki czasoprzestrzeni – po raz drugi. Fale grawitacyjne zostały wykryte przez bliźniacze detektory Laserowego Obserwatorium Fal Grawitacyjnych LIGO znajdujące się w miejscowościach Livingston w stanie Luizjana i Hanford w stanie Waszyngton (Stany Zjednoczone). ----

Pierwsze w Polsce laboratorium druku 3D

W Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) działa już la­bo­ra­to­rium dru­ku 3D — fot. arch. NCBJ
W Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) funk­cjo­nu­je już la­bo­ra­to­rium dru­ku 3D. Wy­po­sa­żo­ne jest m.in. w pierw­szą tej kla­sy w Pol­sce dru­kar­kę trój­wy­mia­ro­wą, umoż­li­wiającą two­rze­nie ele­men­tów w me­ta­lach, w tym w sta­li, w brą­zie, zło­cie, sre­brze, alu­mi­nium i sto­pach ty­ta­nu. ----

Strony