Menu odnośników dodatkowych

Aktualności

Pierwsze w Polsce laboratorium druku 3D

W Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) działa już la­bo­ra­to­rium dru­ku 3D — fot. arch. NCBJ
W Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) funk­cjo­nu­je już la­bo­ra­to­rium dru­ku 3D. Wy­po­sa­żo­ne jest m.in. w pierw­szą tej kla­sy w Pol­sce dru­kar­kę trój­wy­mia­ro­wą, umoż­li­wiającą two­rze­nie ele­men­tów w me­ta­lach, w tym w sta­li, w brą­zie, zło­cie, sre­brze, alu­mi­nium i sto­pach ty­ta­nu. ----

Spotkanie European Atomic Energy Society w Warszawie

Spotkanie European Atomic Energy Society w Warszawie
W dniach 4–8 czerw­ca 2016 r. w War­sza­wie od­by­wa­ło się do­rocz­ne spo­tka­nie Eu­ro­pe­an Ato­mic Ener­gy So­cie­ty (EAES). Go­spo­da­rzem im­pre­zy by­ło Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, a part­ne­rem me­ry­to­rycz­nym spół­ka PGE EJ 1. ----

Polski lek wchodzi do Europy

Tektrotyd, lek opracowany i wytwarzany  w Ośrodku Radioizotopów POLATOM (NCBJ), otrzymał  rejestracje umożliwiające  stosowanie w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej
Tektrotyd (99mTc-Tektrotyd), lek opracowany i wytwarzany  w Ośrodku Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), otrzymał właśnie rejestracje umożliwiające jego stosowanie w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki unikatowym właściwościom polskiego produktu oraz niskiej cenie skuteczna diagnostyka i terapia onkologiczna będzie dostępna dla coraz większej liczby pacjentów z całego świata. ----

Podpisanie listu intencyjnego o powołaniu Centrum Elektromobilności

Podpisanie listu intencyjnego o powołaniu Centrum Elektromobilności
Pod­czas pre­zen­ta­cji „W dro­dze do elek­tro­mo­bil­no­ści”, przy­go­to­wa­nej przez Mi­ni­ster­stwo Ener­gii, 7 czerw­ca 2016 r. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, Po­li­tech­ni­ka War­szaw­ska, Enea S A., ENERGA S A., PGE S A. oraz TAURON Pol­ska Ener­gia S A. pod­pi­sa­ły list in­ten­cyj­ny do­ty­czą­cy wspól­nych dzia­łań na rzecz roz­wo­ju, pro­mo­wa­nia i upo­wszech­nia­nia elek­tro­mo­bil­no­ści w Pol­sce oraz roz­wo­ju prze­my­słu zwią­za­ne­go z tym ob­sza­rem. ----

NCBJ kupuje uran na potrzeby badań i rozwoju terapii BNCT

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zakupiło na targach ATOMEXPO w Moskwie płytki uranowe niezbędne do  badań nad terapią borowo-neutronową (BNCT)
Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) za­ku­pi­ło płyt­ki urano­we nie­zbęd­ne do pro­wa­dze­nia ba­dań nad te­ra­pią bo­ro­wo-neu­tro­no­wą (BNCT). Kon­trakt z ro­syj­ską fir­mą TVEL pod­pi­sa­no na od­by­wa­ją­cych się tar­gach ATOMEXPO w Mo­skwie. ----

Strony