Menu odnośników dodatkowych

Aktualności

CERN i NCBJ podpisały umowę o dalszej współpracy

Podpisanie umowy przez prof. Kurka, dyrektora NCBJ i dr. Frédéricka Bordry, dyrektora ds. Technologii Akceleratorów w CERN(fot. CERN)
W śro­dę, 20 kwiet­nia br., w Ge­ne­wie prof. Krzysz­tof Ku­rek, dy­rek­tor NCBJ i dr Frédérick Bor­dry dy­rek­tor ds. Tech­no­lo­gii Ak­ce­le­ra­to­rów w Eu­ro­pej­skiej Or­ga­ni­za­cją Ba­dań Ją­dro­wych CERN pod­pi­sa­li umo­wę o dal­szej współpra­cy. W po­ro­zu­mie­niu szcze­gól­ny na­cisk po­ło­żo­no na dal­sze pra­ce ba­daw­czo-roz­wo­jo­we zwią­za­ne z podnie­sie­niem wy­daj­no­ści Wiel­kie­go Zder­za­cza Ha­dro­nów (LHC). ----

Tegoroczny Konkurs „Fizyczne Ścieżki” rozstrzygnięty

Tegoroczny Konkurs „Fizyczne Ścieżki” rozstrzygnięty – fot. Centrum Nauki Kopernik
Naj­lep­si zo­sta­li wy­ło­nie­ni przez ju­ry kon­kur­su po pre­zen­ta­cji prac w In­sty­tu­cie Fi­zy­ki PAN. Tam mło­dzi ba­da­cze za­pre­zen­to­wa­li swo­je pra­ce ju­ry, or­ga­ni­za­to­rom, in­nym uczest­ni­kom, na­uczy­cie­lom i za­pro­szo­nym go­ściom, m. in. prof. dr. hab. Ma­ria­no­wi Gryn­ber­go­wi z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go (któ­ry jest też człon­kiem Ko­mi­te­tu Doradcze­go Kon­kur­su), prof. dr. hab. Je­rze­mu Za­cho­row­skiemu z Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go i dr. Krzysz­to­fo­wi Kar­pie­rzo­wi z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. ----

Posiedzenie Rady do spraw Polityki Innowacji w Świerku

Posiedzenie Rady do spraw Polityki Innowacji w Świerku; fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
W pią­tek, 8 kwiet­nia br., w Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych od­by­ło się po­sie­dze­nie Ra­dy do spraw Po­li­ty­ki In­no­wa­cji przy Pre­zy­den­cie Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy – or­ga­nu do­rad­cze­go władz sa­mo­rzą­do­wych sto­li­cy w za­kre­sie pro­wa­dze­nia dzia­łań ukie­run­ko­wa­nych na wspie­ra­nie in­no­wa­cyj­nych przed­się­wzięć go­spo­dar­czych. ----

Za­pra­sza­my na Fi­nał XI edy­cji „Fi­zycz­nych Ście­żek”

Finał XI edycji „Fizycznych Ścieżek”
Pod­su­mo­wa­nie edy­cji ogól­no­pol­skie­go kon­kursu „Fi­zycz­ne Ścież­ki” dla uczniów za­in­te­re­so­wa­nych na­uka­mi ści­sły­mi odbę­dzie się 10 kwiet­nia w War­sza­wie. Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych wy­da­rze­niem za­pra­sza­my na 1. pię­tro Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­ne­go Ko­per­ni­ka (ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 20) . ----

Prof. Krzysz­tof Ku­rek w pol­skiej de­le­ga­cji na Nuc­le­ar Se­cu­ri­ty Sum­mit

Nuclear Security Summit w Waszyngtonie – od 31 marca do 1 kwietnia 2016
Od 31 mar­ca do 1 kwiet­nia br. w Wa­szyng­to­nie od­by­wa się Nuc­le­ar Se­cu­ri­ty Sum­mit. To najwięk­sze na świe­cie wy­da­rze­nie do­ty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa ją­dro­wego i prze­ciw­dzia­ła­nia za­gro­że­niom ter­ro­ry­stycz­nym zgro­ma­dziło 50. przy­wód­ców państw z ca­łe­go świa­ta. W skła­dzie pol­skiej de­le­ga­cji, któ­rej prze­wod­ni­czy An­drzej Du­da, Pre­zy­dent RP, jest prof. Krzysz­tof Ku­rek – dy­rek­tor Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ). ----

Strony