Menu odnośników dodatkowych

Aktualności

Atom – podstawowe źródło energii dla krajów bałtyckich

Pro­jekt BRILLIANT (Bal­tic Region Ini­tia­tive for Long Lasting Inno­vAtive Nuc­lear Tech­no­lo­gies).
Dziś, 29 lutego br., w Mini­ster­stwie Ener­gii w War­sza­wie, odbywa się spo­tka­nie grupy robo­czej pro­jektu BRILLIANT (Bal­tic Region Ini­tia­tive for Long Lasting Inno­vAtive Nuc­lear Tech­no­lo­gies). Eksperci z Litwy, Łotwy, Esto­nii, Szwe­cji i Pol­ski dążą do utwo­rze­nia wspól­nej plat­formy naukowo-tech­nicz­nej pozwa­la­ją­cej na regio­nalne podej­ście do roz­woju tech­no­lo­gii jądro­wych w rejo­nie Bał­tyku. ----

Minister cyfryzacji z wizytą w NCBJ

W poniedziałek, 22 lutego br., wizytę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych złożyła minister cyfryzacji Anna Streżyńska  — fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
W poniedziałek, 22 lutego br., wizytę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych złożyła minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Podczas pobytu w instytucie zapoznała się z działalnością Narodowego Centrum Badań Jądrowych, szczególnie z infrastrukturą obliczeniową oraz zapleczem technicznym powstałymi w ramach realizacji projektu Centrum Informatyczne Świerk. ----

Zmarła prof. Danuta Kiełczewska

Prof. dr hab. Danuta Kiełczewska, ur. 21.08.1945 zm. 22.02.2016
22 lutego 2016 zmarła prof. dr hab. Danuta Kiełczewska. Prof.Kiełczewska pracowała na Wydziale Fizyki UW, była też przez kilka lat pracownikiem Instytutu Problemów Jądrowych, a znacznie dłużej jego długoletnim współpracownikiem. Była twórcą doświadczalnej fizyki neutrin w Polsce. Dzięki niej i jej sukcesom zawodowym i organizacyjnym powstały silne grupy zajmujące się fizyką neutrin w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. ----

Uczestnicy konferencji Great Energy Summit w NCBJ

Delegaci na Great Energy Summit 2016 podczas wizyty w reaktorze Maria, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
W czwar­tek, 18 lutego br., Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych gościło przed­sta­wi­cieli bry­tyj­skich firm sek­tora jądro­wego oraz pra­cow­ni­ków dzia­łów han­dlo­wych amba­sad bry­tyj­skich z kra­jów Europy Środ­ko­wej i Bał­ka­nów. ----

Spotkanie dyrekcji NCBJ z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, fot. Katarzyna Żuchowicz
We wto­rek, 9 lutego br., Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych odwie­dził pod­se­kre­tarz stanu w Mini­ster­stwie Zdro­wia Krzysz­tof Łanda. Głów­nym tema­tem roz­mów była pre­zen­ta­cja poten­cjału oraz doko­nań insty­tutu w obsza­rze badań i wdro­żeń zwią­za­nych z medy­cyną nukle­arną. ----

Strony