Menu odnośników dodatkowych

Aktualności

Jubileuszowe Sympozjum NCBJ

Tort na piąte urodziny NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Te­go­rocz­ne Sym­po­zjum In­sty­tu­tu mia­ło wy­jąt­ko­wy cha­rak­ter — Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych skoń­czy­ło pięć lat. ----

Proces uruchomienia European-XFEL rozpoczęty!

Oficjalne rozpoczęcie uruchamiania European XFEL 6 października 2016. Jeden z tuneli fotonowych, fot. XFEL
Dziś, w czwar­tek 6.10.2016, w ośrod­ku ba­daw­czym DESY w Ham­bur­gu roz­po­czę­to pro­ces uru­cha­mia­nia la­se­ra na swo­bod­nych elek­tro­nach Eu­ro­pe­an-XFEL. W bu­do­wie tej naj­now­szej wiel­kiej in­sta­la­cji ba­daw­czej w Eu­ro­pie (pro­jekt o war­to­ści 1,2 mld eu­ro) bra­li udział Po­la­cy. Ja­ko pierw­si z ośmiu udzia­łow­ców wy­wią­za­li się ze swo­ich zo­bo­wią­zań. Wła­śnie o tym suk­cesie wspo­mniał dr Piotr Dar­dziń­ski, Wi­ce­mi­ni­ster MNi­SW, na ofi­cjal­nej uro­czy­sto­ści. ----

Zmarł doc. dr hab. inż. Ryszard Mieczysław Bayer

Z przy­kro­ścią in­for­mu­je­my, że w dniu 28 wrze­śnia 2016 ro­ku w wie­ku 91 lat od­szedł doc. dr hab. inż. Ry­szard Mie­czy­sław Bay­er, wie­lo­let­ni pra­cow­nik na­uko­wy In­sty­tu­tu Ba­dań Ją­dro­wych oraz In­sty­tu­tu Ener­gii Ato­mo­wej w Świer­ku, współpracownik Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie oraz Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. ----

Spotkanie weekendowe z NCBJ – XX Festiwal Nauki

Festiwal Nauki 2016
Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych za­pra­sza w so­bo­tę 1.10.2016 na spo­tka­nia week­en­do­we od­by­wa­ją­ce się w ra­mach XX Fe­sti­wa­lu Nau­ki w War­sza­wie. Pra­cow­ni­cy in­sty­tu­tu, pa­sjo­na­ci po­pu­la­ry­za­cji na­uki od go­dzi­ny 10.00 bę­dą ocze­ki­wać na za­in­te­re­so­wa­nych nie tyl­ko fi­zy­ką ją­dro­wą i jej zasto­so­wa­niami na ul. Pa­steu­ra 5 w bu­dyn­ku Wy­dzia­łu Fi­zy­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go w sa­li 0.03 i w Śro­do­wi­sko­wym La­bo­ra­to­rium Cięż­kich Jo­nów. ----

Reprezentacja Narodowego Centrum Badań Jądrowych w maratonie programowania zorganizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji

Początek hackathonu, narada. Paweł Posielężny (MIM UW), Adam Zadrożny (NCBJ), Arkadiusz Ćwiek (NCBJ), fot: Kuba Mozolewski, Ministerstwo Cyfryzacji
Jak wie­le moż­na zdzia­łać wy­ko­rzy­stu­jąc otwar­te ba­zy da­nych pu­blicz­nych mie­li moż­li­wość spraw­dze­nia pro­gra­mi­ści, astro­fi­zy­cy z NCBJ: Adam Za­droż­my i Ar­ka­diusz Ćwiek, na od­by­wa­ją­cym się 24–25 wrze­śnia ma­ra­to­nie Hac­ka­thon da­nych pu­blicz­nych w Bi­blio­te­ce Na­ro­do­wej w War­sza­wie. ----

Strony