Menu odnośników dodatkowych

Aktualności

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych od­wie­dził am­ba­sa­dor In­do­ne­zji

Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
W śro­dę, 23 mar­ca br., wi­zy­tę w na­szym in­sty­tu­cie zło­żył am­ba­sa­dor Re­pu­bli­ki In­do­ne­zji w Pol­sce Pe­ter Frans Gon­tha. Ce­lem wi­zy­ty by­ło prze­dys­ku­to­wa­nie per­spek­tyw roz­wo­ju współ­pra­cy po­mię­dzy śro­do­wi­ska­mi na­uko­wy­mi obu kra­jów, a tak­że przed­sta­wie­nie ak­tu­al­nej ofer­ty NCBJ w ob­sza­rze ak­ce­le­ra­to­rów li­nio­wych. ----

Nowy dyrektor Departamentu Energii Jądrowej ME z wizytą w Świerku

Krzysztof Kurek, Józef Sobolewski, fot. Katarzyna Żuchowicz, NCBJ
W śro­dę, 23 mar­ca br., z wi­zy­tą do Świer­ku przy­by­li przed­sta­wi­cie­le Mi­ni­ster­stwa Ener­gii na cze­le z no­wym dy­rek­to­rem De­par­ta­mentu Ener­gii Ją­dro­wej ME – i jed­no­cze­śnie by­łym pra­cow­ni­kiem na­sze­go in­sty­tu­tu – dr. Jó­ze­fem So­bo­lew­skim. Pod­czas po­by­tu w Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych go­ście za­po­zna­li się z moż­li­wo­ściami re­ak­to­ra Ma­ria w za­kre­sie pro­duk­cji ra­dio­izo­to­pów oraz wspar­cia dla Pol­skie­go Pro­gra­mu Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej. ----

Zmarł prof. dr hab. Jerzy Bartke

Zmarł profesor dr hab. Jerzy Bartke
Straciliśmy wybit­nego fizyka, twórcę Zakładu Rela­ty­wi­stycz­nej Fizyki Jądro­wej i Oddzia­ły­wań Hadro­nów w IFJ PAN, men­tora i wycho­wawcę kilku poko­leń pol­skich uczo­nych. Prof. dr hab. Jerzy Bartke był jed­nym z pio­nie­rów badań w dzie­dzi­nie rela­ty­wi­stycz­nej fizyki jądro­wej w Pol­sce. ----

Zmarł doc. dr inż. Wie­sław F. Filipczak

Zmarł były pracownik Instytutu Badań Jądrowych doc. dr inż. Wie­sław F. Filipczak
Zmarł doc. dr inż. Wie­sław F. FILIPCZAK, uro­dzony w 1931 r. na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu, żoł­nierz Pow­sta­nia War­szaw­skiego i kon­spi­ra­cji — „Orlęta” (kapral „Filut”), Absol­went Poli­tech­niki Lenin­gradz­kiej (1950 — 1956), pra­cownik naukowy – docent, kier. pra­cowni w Insty­tu­cie Badań Jądro­wych (1956-1979). ----

Narodowe Centrum Badań Jądrowych gościło Marszałka Adama Struzika

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w instytucie, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
W ponie­dzia­łek, 14 marca br., wizytę w Naro­do­wym Cen­trum Badań Jądro­wych zło­żył mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego Adam Stru­zik. Pod­czas pobytu w insty­tu­cie gość zapo­znał się z infra­struk­turą i poten­cja­łem Cen­trum Infor­ma­tycz­nego Świerk oraz moż­li­wo­ściami Parku Nau­kowo-Tech­no­lo­gicz­nego. Wizyta była rów­nież oka­zją do przed­sta­wie­nia efek­tów zre­ali­zo­wa­nych w naszym insty­tu­cie pro­jek­tów wyko­rzy­stu­ją­cych środki unijne. ----

Strony