Menu odnośników dodatkowych

Aktualności

Zmarł doc. dr inż. Wie­sław F. Filipczak

Zmarł były pracownik Instytutu Badań Jądrowych doc. dr inż. Wie­sław F. Filipczak
Zmarł doc. dr inż. Wie­sław F. FILIPCZAK, uro­dzony w 1931 r. na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu, żoł­nierz Pow­sta­nia War­szaw­skiego i kon­spi­ra­cji — „Orlęta” (kapral „Filut”), Absol­went Poli­tech­niki Lenin­gradz­kiej (1950 — 1956), pra­cownik naukowy – docent, kier. pra­cowni w Insty­tu­cie Badań Jądro­wych (1956-1979). ----

Narodowe Centrum Badań Jądrowych gościło Marszałka Adama Struzika

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w instytucie, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
W ponie­dzia­łek, 14 marca br., wizytę w Naro­do­wym Cen­trum Badań Jądro­wych zło­żył mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego Adam Stru­zik. Pod­czas pobytu w insty­tu­cie gość zapo­znał się z infra­struk­turą i poten­cja­łem Cen­trum Infor­ma­tycz­nego Świerk oraz moż­li­wo­ściami Parku Nau­kowo-Tech­no­lo­gicz­nego. Wizyta była rów­nież oka­zją do przed­sta­wie­nia efek­tów zre­ali­zo­wa­nych w naszym insty­tu­cie pro­jek­tów wyko­rzy­stu­ją­cych środki unijne. ----

Piąta rocznica wydarzeń w elektrowni jądrowej Fukushima. Poznaj fakty

11 marca br, jest piąta rocznica tragicznych wydarzeń w Japonii, trzęsienia ziemi, fal tsunami oraz awarii elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichi. Poznaj prawdę o tych wydarzeniach.
Dziś, 11 marca 2016 mija pięć lat od tragicznych wydarzeń w Japonii, trzęsienia ziemi, fal tsunami oraz awarii elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichi. W opinii publicznej i w mediach nadal pojawiają się przekłamania, które mają negatywny wpływ na cały sektor energetyki jądrowej. Dlatego uruchomiliśmy kampanię "Fukushima. Poznaj fakty" skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Zapraszamy na stronę www.faktyfukushima.pl i na profil na Facebooku. ----

Prezydent RP Andrzej Duda w NCBJ

Prezydent RP Andrzej Duda w NCBJ — fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Dziś, we wto­rek 8 marca br., Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda zło­żył wizytę w Naro­do­wym Cen­trum Badań Jądro­wych (NCBJ). Miej­scem spo­tka­nia była MARIA – jedyny czynny reak­tor jądrowy w kraju. Nau­kowcy przed­sta­wili m.in. efekty zakoń­czo­nego pro­cesu kon­wer­sji paliwa, do czego zobo­wią­zała się Pol­ska w 2004 roku przy­stę­pu­jąc do mię­dzy­na­ro­do­wego pro­gramu GTRI (Glo­bal Threat Reduc­tion Ini­tia­tive). ----

Atom – podstawowe źródło energii dla krajów bałtyckich

Pro­jekt BRILLIANT (Bal­tic Region Ini­tia­tive for Long Lasting Inno­vAtive Nuc­lear Tech­no­lo­gies).
Dziś, 29 lutego br., w Mini­ster­stwie Ener­gii w War­sza­wie, odbywa się spo­tka­nie grupy robo­czej pro­jektu BRILLIANT (Bal­tic Region Ini­tia­tive for Long Lasting Inno­vAtive Nuc­lear Tech­no­lo­gies). Eksperci z Litwy, Łotwy, Esto­nii, Szwe­cji i Pol­ski dążą do utwo­rze­nia wspól­nej plat­formy naukowo-tech­nicz­nej pozwa­la­ją­cej na regio­nalne podej­ście do roz­woju tech­no­lo­gii jądro­wych w rejo­nie Bał­tyku. ----

Strony