Menu odnośników dodatkowych

Dziedziny badań

Dozymetria w ochronie radiologicznej

Dozymetria jest to dział fizyki technicznej obejmujący zagadnienia pomiarów i obliczeń dawek lub innych parametrów promieniowania jonizującego, które mają wpływ na skutki oddziaływania promieniowania z materią, a w szczególności z ciałem człowieka. Stanowi ona istotny element oceny wielkości narażenia na promieniowanie jonizujące osób pracujących zawodowo w warunkach narażenia, a także ogółu ludności. ----

Radiacyjna fizyka medyczna

Jednym z najszlachetniejszych zastosowań fizyki jądrowej jest jej wykorzystanie w medycynie. Metody fizyczne służą do diagnozy i terapii tak ciężkich chorób, jak choroby nowotworowe. Prowadzone w kilku niezależnych zespołach badawczych prace koncentrują się na następujących kierunkach: ----

Badania materiałowe

xx
Modyfikacja powierzchni materiałów o znaczeniu technicznym przy użyciu ciągłych i impulsowych strumieni energii stanowi od ponad 20 lat przedmiot intensywnych badań, a obecnie jest szeroko wykorzystywana w praktyce przemysłowej. Metody fizyki jądrowej są bardzo pomocne w precyzyjnych pomiarach czystości materiałów, do modyfikowania własności różnych substancji, a nawet do wytwarzania materiałów wcześniej nieznanych. Instytut posiada aparaturę umożliwiająca analizę śladowych zawartości domieszek w warstwach powierzchniowych w różnych materiałach. ----

Fizyka jądrowa

Jednym z najlepszych przykładów fizyki jądra atomowego w warunkach ekstremalnych są prowadzone w naszym Instytucie teoretyczne badania pierwiastków superciężkich o dużej liczbie zarówno protonów, jak i neutronów. Innym ważnym zagadnieniem jest dynamika zderzeń jądrowych w różnych zakresach energii... ----

Fizyka cząstek elementarnych

Fizycy cząstek elementarnych usiłują znaleźć odpowiedz na podstawowe pytania dotyczące budowy naszego świata: jakie są podstawowe składniki materii, i jakie prawa rządzą ich oddziaływaniami. ----

Strony