Menu odnośników dodatkowych

Dyrektor Zarządzający konsorcjum EUROfusion z wizytą w Świerku

Prof. Donne i dr Litaudon zwiedzają reaktor badawczy Maria (fot. M. Pawłowski, NCBJ)
Dyrektor Zarządzający międzynarodowego konsorcjum EUROfusion, prof. dr A. J. H. Donne zwiedził laboratoria NCBJ i spotkał się z polskimi uczestnikami konsorcjum. Gościom zaprezentowano potencjał badawczy i konstrukcyjny Instytutu, który może być wykorzystany w pracach nad budową reaktorów termojądrowych. ----

Wiceprezydent Iranu w NCBJ

Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot Marcin Jakubowski, NCBJ
W śro­dę, 09.11.br., do Świer­ku przy­by­ła de­le­ga­cja Przed­sta­wi­cie­li Rzą­du Islam­skiej Re­pu­bli­ki Ira­nu z J. E. dr. Ali Ak­bar’em Sa­le­hi’m – Wi­ce­pre­zy­den­tem na cze­le. Dzi­siej­sze roz­mo­wy do­ty­czy­ły dal­sze­go za­cie­śnia­nia współ­pra­cy w za­kre­sie na­uko­wo-ba­daw­czym. ----

NCBJ zachęca do współpracy twórców kultury

Kadr z filmu „Gra o tron” (2012) [© Home Box Office (HBO)]
Gru­pa fil­mow­ców go­ściła 4 li­sto­pa­da w ośrod­ku ją­dro­wym w Świer­ku. Twór­cy zwie­dzi­li re­ak­tor ją­dro­wy „Ma­ria” oraz Cen­trum In­for­ma­tycz­ne Świerk, któ­re m.in. re­ali­zu­je Pro­gram Spon­sor­ski Pol­skiej Sztu­ki Fil­mo­wej. Go­ście mie­li oka­zję przyj­rzeć się z bli­ska pra­cy na­ukow­ców i funk­cjo­no­wa­niu po­tęż­nej in­sta­la­cji obli­cze­nio­wej, z któ­rej mo­cy mo­gą sa­mi sko­rzy­stać po­przez ser­wis Ren­de­row­nia Świerk (https://ren­de­row­nia.pl). ----

POLSKI SYSTEM KONTROLI CARGO wchodzi na rynek

Prezes PID Polska Mikołaj Wroniszewski i Dyrektor NCBJ prof. Krzysztof Kurek podczas uroczystość podpisania umowy – fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Dziś, w czwar­tek 27.10.2016, Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) pod­pi­sa­ło ze spół­ką PID Pol­ska umo­wę do­ty­czą­cą ko­mer­cja­li­za­cji Pol­skie­go Syste­mu Kon­tro­li Car­go „CANIS”. To mi­lo­wy krok we wpro­wa­dza­niu na ry­nek uni­ka­to­wej tech­no­lo­gii opra­co­wa­nej przez pol­skich na­ukow­ców. ----

Zmarł prof. dr hab. An­drzej Hryn­kie­wicz

Zmarł Prof. dr hab. An­drzej Hryn­kie­wicz
Z głę­bo­kim ża­lem za­wia­da­mia­my, że w dniu 13 pa­ździer­ni­ka 2016 ro­ku zmarł w wie­ku 91 lat prof. dr hab. An­drzej Hryn­kie­wicz czło­nek rze­czy­wi­sty Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. ----

Strony