Struktura

Dyrektor – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek

Sektor badawczy

(DN) Zastępca Dyrektora ds Naukowych – prof. dr hab. Ewa Rondio
(DBP) Departament Badań Podstawowych
(DFM) Departament Fizyki Materiałów
(DTJ) Departament Aparatury i Technik Jądrowych
(DI) Zastępca Dyrektora ds Innowacji i Wdrożeń – dr hab. Paweł Sobkowicz
(DEJ) Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych
(DUZ) Departament Badań Układów Złożonych
(DIZ) Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych
(OR) Ośrodek Radioizotopów POLATOM

Sektor funkcjonalny

Biuro Dyrektora
 • (DAt) Asystent Dyrektora
 • (AtS) Sekretariat Instytutu
 • (DP) Dział Spraw Pracowniczych
 • (DK) Główny Księgowy
  • (KF) Dział Finansowo-Księgowy
   • (KF OSP) Zespół ds. Obrotu Środkami Pieniężnymi
   • (KF RRF) Zespół ds. Rozrachunków, Rozliczeń i Fakturowania
   • (KF P) Zespół ds. Podatków
   • (KF EM) Zespół ds. Ewidencji Majątku
   • (KF RK) Zespół ds. Rozliczania Kosztów
  • (KR) Dział Rachuby Płac
 • (DRP) Radca Prawny
 • (DRz) Rzecznicy Instytutu
 • (DBHP) Dział BHP
 • (DAW) Audytor Wewnętrzny
 • (DZSZ) Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • (DZJ) Dział Zapewnienia Jakości
 • (DOIN) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • (OIN) Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • (DPm) Pełnomocnicy Dyrektora
(DS) Sekretarz Naukowy  –  vacat
 • (DWB) Departament Wspomagania Badań
  • (SD) Studium Doktoranckie
  • (SW) Dział Badań i Współpracy Międzynarodowej
  • (SB) Biblioteka Naukowa
  • (SE) Dział Edukacji i Szkoleń
  • (DK) Biuro Komunikacji i Promocji
(DA) Zastępca Dyrektora ds Administracyjno-Technicznych – mgr Marek Juszczyk
(DATe) Departament Administracyjno Techniczny
 • (AZ) Dział Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego
 • (AI) Dział Inwestycji
 • (AZP) Dział Zamówień Publicznych i Umów
 • (AT) Dział Administracyjno-Techniczny
  • Archiwum
  • Kancelaria ogólna
 • (AP) Dział Profilaktyki Pożarowej
 • (AN) Naczelny Inżynier
  • (AS) Służba Techniczna
   • (ASR) Dział Przygotowania i Rozliczania Robót
   • (ASM) Dział Energetyczno–Mechaniczny
   • (ASE) Dział Elektryczny
(DJ) Zastępca Dyrektora ds Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej – mgr inż. Grzegorz Krzysztoszek
(DBIO) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony
 • (JA) Służba Awaryjna Ośrodka Jądrowego
 • (JE) Stanowisko ds. Ewidencji Materiałów Jądrowych
 • (JM) Dział Profilaktyki Medycznej
 • (JO) Sekcja spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
 • (WSO) Wewnętrzna Służba Ochrony
(DE) Zastępca Dyrektora ds Ekonomicznych – mgr Michał Wójtowicz
(DER) Departament Ekonomiczny
(ZTS) Zakład Transportu Samochodowego

Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego

Rada naukowa

obowiązuje od dn. 20.12.2017