Badanie rozwiązań bezpieczeństwa

Cybe­rLAB posiada infra­struk­turę i wie­dzę umoż­li­wia­jącą testo­wa­nie róż­nych roz­wią­zań bez­pie­czeń­stwa. Przy­kła­dem jest testo­wa­nie sku­tecz­no­ści sys­te­mów detek­cji ano­ma­lii w sieci (ang. Intru­sion Detec­tion Systems) w śro­do­wi­sku zło­żo­nym z urzą­dzeń kilku pro­du­cen­tów, gdzie komu­ni­ka­cja odbywa się za pomocą róż­nych pro­to­ko­łów, w tym pro­to­ko­łów prze­my­sło­wych. Dzięki zna­le­zio­nym dotych­czas podat­no­ściom zakres testów obej­muje rów­nież spraw­dza­nie reak­cji sys­temu detek­cji na wysła­nie do urzą­dze­nia znaj­du­ją­cego się w sieci zło­śli­wych ładun­ków wyko­rzy­stu­ją­cych znane luki bez­pie­czeń­stwa.

Kontakt:

inż. Joanna Walkiewicz, Kierownik Działu Infrastruktury Laboratoryjnej Parku Naukowo-Technologicznego (PNT).

tel. 22 273 22-02

e-mail: joanna.walkiewicz@ncbj.gov.pl