Publikowanie otwarte

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP

https: //wbn. icm. edu. pl/publikowanie-otwarte/
Program wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencje 2022 i podpisania nowej umowy z wydawcą.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania. Program obejmuje 348 czasopism hybrydowych OUP (uwaga: lista zawiera również czasopisma, które nie są włączone do programu, patrz opis w 4. kolumnie). Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. pula artykułów wynosiła 204, z czego wykorzystano 30. W 2021 r. pula wynosiła 100 artykułów, z czego wykorzystano 62. Pula ta nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinień wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem e-mail z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorjcum. Autor posługujący się e-mailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco. com. Dostępna będzie także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy.

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP (Institute of Physics)

https: //wbn. icm. edu. pl/publikowanie-otwarte/

Ostatnia aktualizacja 03.02.2022: zostało wykorzystanych 9 artykułów z puli 60 artykułów. Program działa od 1 stycznia 2022 r. z nową roczną pulą, poprzednia roczna pula 60 artykułów została wyczerpana 14.12.2021.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP. Program obejmuje 42 hybrydowe czasopisma IOP oraz typy publikacji: research paper, special issue paper, letter. Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. zostało opublikowane 58 art., w 2021 r. 60 artykułów, a w 2022 r. dostępna jest ponownie pula 60 artykułów. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

IOP rozpoznaje artykuły uprawnione do programu na podstawie afiliacji podanej przez autora korespondencyjnego w formularzu przy wysyłaniu manuskryptu do czasopisma i po przyjęciu artykułu do publikacji przesyła informację o artykule do ICM. Po sprawdzeniu, czy w artykule podana jest odpowiednia afiliacja, ICM potwierdza włączenie artukułu do programu. W ramach nowego systemu wprowadzonego przez IOP w 2021 r. autor wypełnia dodatkowy formularz w trakcie recenzji albo zaraz po akceptacji artykułu. W tym formularzu autor ma możliwość wyboru publikacji OA w ramach programu i z zachowaniem praw autorskich. Jeżeli autor zrezygnuje z publikacji OA lub powiadomi wydawcę, że chce pokryć koszty z innego źródła, artykuł nie jest włączany do programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji publikacji OA w ramach programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm. edu. pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Dostępna jest także broszura o programie przygotowana przez wydawcę oraz informacja o programie na stronie wydawcy, ale informacje te będą jeszcze aktualizowane na 2021 r.

Zasady publikowania otwartego

Autorzy korespondencyjni afiliowani w instytucjach uczestniczących w konsorcjum mają prawo publikować artykuły otwarte w czasopismach hybrydowych IOP bez dodatkowych kosztów. Usługa jest ograniczona do 60 artykułów rocznie dla całego konsorcjum i dotyczy artykułów zaakceptowanych do publikacji w ramach Umowy z Wydawcą w kolejności ich akceptacji przez redakcje. Koordynator w porozumieniu z Uczestnikami będzie weryfikował, czy artykuły zgłaszane do publikacji w ramach Umowy z Wydawcą zawierają poprawną afiliację autora korespondencyjnego, lub przekaże to zadanie Uczestnikom.

Program publikowania otwartego Elsevier

https: //wbn. icm. edu. pl/publikowanie-otwarte/

Ostatnia aktualizacja 20.01.2022: programy A i B działają na razie zgodnie z komunikatem z 20 stycznia 2022 r. Afiliacja autorów w programie A i B jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach. Artykuły pochodzące z instytucji, które nie założyły konta administracyjnego są odrzucane z programu i mogą być publikowane tylko na pełny koszt autora. Instytucje zainteresowane założeniem konta będą to mogły zrobić po uruchomieniu nowej umowy z wydawcą pod adresem wbn@icm. edu. pl. Pod tym samym adresem można uzyskać kontakt do lokalnych administratorów w instytucjach.

Czasopisma hybrydowe oraz gold open access objęte programem w 2021 r. (aktualizacja 24.08.2021)
Lista instytucji uprawnionych do programów A i B (aktualizacja 03.02.2022)
Prezentacja formularza Rights and Access dla programu A (aktualizacja 25.10.2021)
Prezentacja formularza Rights and Access dla programu B (aktualizacja 25.10.2021)

Program A

obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów, które są zwolnione z opłaty za publikację otwartą (Article Processing Charge) na podstawie krajowej umowy licencyjnej (patrz komunikat z 20 stycznia 2022 r. ). W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na tamten rok. Program A został wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów, ale pula ta została przeznaczona wyłącznie dla artykułów wysłanych do czasopism (złożenie manuskryptu) od 1 stycznia 2021 r, pula programu A z 2021 r. została wyczerpana 30.11.2021.

Program B

pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów, dla których opłata za publikację otwartą (Article Processing Charge) jest ponoszona ze zniżką przez autora lub przez instytucję, w której afiliowany jest autor. Zniżka w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do czasopisma: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. Program B działa w 2022 r. dla artykułów wysłanych do czasopism w 2019, 2020 i 2021 r.

Które czasopisma, artykuły i opłaty są objęte programem?

Lista czasopism objetych programem A i B w roku 2022 zostanie ogłoszona po podpisaniu umowy licencyjnej.

Przedmiotem zwolnienia w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą Article Processing Charge (APC) . Katalogowe ceny APC (bez zniżki) są dostępne na stronie wydawcy, ale cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article, oraz nie uwzględnia dodatkowych zniżek do APC, które mogą być stosowane przez redakcje. Wiążące informacje o cenie APC dla danego artykułu przed i po zniżce z tytułu programu B są widoczne dla autora w formularzu Rights and Access opisanym poniżej w sekcji „Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?” oraz dla administratora w systemie EOAP.

Uwaga: niektóre czasopisma pobierają dodatkowe opłaty, np. opłatę od liczby stron („Page Charges”), opłatę za przyjęcie manuskryptu („Submission Fee”) lub za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.). Opłaty te są opisane w instrukcjach dla autorów na stronach domowych poszczególnych czasopism oraz są wskazane w korespondencji z redakcji lub na specjalnej stronie, do której autor zostaje skierowany przez redakcję po akceptacji artykułu do druku. Opłaty te nie są podane w opisanym poniżej formularzu Rights and Access, w którym wskazana jest tylko opłata APC. Dodatkowe opłaty są rozliczane między czasopismem i autorem na podstawie osobnej faktury. Opłata „Page Charges” ma zastosowanie niezależnie od otwartego lub subskrypcyjnego modelu publikacji i wg informacji z marca 2021 r. jest stosowana przez kilkanaście czasopism, ale przy publikacji w dowolnym czasopiśmie autor powinien sprawdzić aktualne zasady na stronie danego czasopisma.

Kto i z jakiej instytucji może korzystać z programu?

Programy A i B są przeznaczone dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Elsevier oraz założyły konto administracyjne w systemie Elsevier Open Access Platform (EOAP) do weryfikacji afiliacji swoich autorów, patrz lista instytucji. Instytucje zainteresowane założeniem konta EOAP mogą zgłaszać się na adres wbn@icm. edu. pl.

Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?

Autor korespondencyjny, którego artykuł został zrecenzowany i zaakceptowany do publikacji, otrzymuje od Elsevier link do formularza Rights and Access. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów. W formularzu należy wskazać organizację, która powinna być zgodna z afiliacją lub jedną z afiliacji przypisanych do autora korespondencyjnego na stronie tytułowej artykułu. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej w ramach program A albo programu B. Jeśli artykuł kwalifikuje się do programu A i pula tego programu nie jest wyczerpana w momencie wypełniania formularza, to formularz wyświetli opcję zwolnienia z opłaty APC, patrz prezentacja formularza dla programu A. Jeśli artykuł kwalifikuje się do programu B, to formularz wyświetli opcję publikacji z opłatą APC ze zniżką, patrz prezentacja formularza dla programu B. Prosimy o zwrócenie uwagi, że prezentacje formularza bazują na przykładzie czasopisma hybrydowego. Dla czasopism Open Access wydawca nie oferuje zmiany sposobu publikacji, co pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności APC przez autora w przypadku wyczerpania puli artykułów w programie A.

W przypadku wyboru opcji publikacji otwartej autor musi także wybrać w dalszej części formularza typ licencji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Jest to wybór autora, ale zwracamy uwagę, że licencja CC-BY jest wymagana w Planie S, którego sygnatariuszem jest m.in. NCN, patrz informacja na stronie NCN. Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego e-maila z informacją o wyniku weryfikacji. Uwaga: autor według własnego uznania może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”) i nie będzie to skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.

Jak przebiega weryfikacja artykułów zgłoszonych do programu A lub B?

Informacja o artykule zgłoszonym do programu A lub B jest przesyłana przez Elsevier do lokalnego administratora w instytucji, który za pomocą konta w systemie EOAP dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem. Lokalny administrator może odrzucić artykuł z programu B, jeśli instytucja nie zapewnia opłacenia APC. W przypadku odrzucenia artykułu z programu, autor zostanie o tym powiadomiony, artykuł zostanie opublikowany w modelu otwartym i Elsevier wystawi fakturę na APC bez zniżki bezpośrednio autorowi (por. str. 5 prezentacji A lub B). W przypadku, gdy artykuł ma być opublikowany w czasopiśmie hybrydowym, autor będzie miał możliwość zmiany publikacji na model subskrypcyjny bez opłaty. W tym celu autor powinien bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o odrzuceniu z programu skontaktować się z Elsevier na adres support@elsevier. com i zgłosić zamiar zmiany modelu publikacji. W każdym takim przypadku (o ile sprawa dotyczy czasopisma hybrydowego i nawet jeśli artykuł otwarty zdążył już się ukazać on-line) Elsevier udostępni autorowi ponownie formularz, w którym będzie można wybrać model subskrypcyjny. W przypadku publikacji w czasopiśmie gold open access nie ma możliwości zmiany opcji i Elsevier nie przewiduje także możliwości wycofania publikacji.

Jak przebiega fakturowanie w programie B?

Gdy lokalny administrator w instytucji zaakceptuje artykuł w programie B, Elsevier wystawi fakturę na APC ze zniżką. Faktura będzie zawierała w opisie usługi nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego oraz będzie wystawiona w walucie EUR na kwotę netto z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia. Część instytucji zgłosiła do Elsevier jeden centralny adres do fakturowania (nazwa, adres oraz NIP instytucji) oraz jeden centralny adres e-mail, na który Elsevier wysyła faktury do instytucji. W przypadku pozostałych instytucji adres i e-mail do fakturowania są wprowadzane każdorazowo przez autora w formularzu Rights and Access. To drugie rozwiązanie jest teraz automatycznie stosowane w przypadku instytucji, które dopiero zakładają swoje konta administracyjne. W przypadku, gdy instytucja korzysta jeszcze z centralnych danych, obowiązkiem instytucji jest opłacenie każdej poprawnie wystawionej faktury za artykuł, który został zaakceptowany do programu B przez lokalnego administratora. W przypadku, gdy dane do fakturowania wprowadza autor, obowiązkiem autora jest zapewnienie, że faktura za jego artykuł zostanie zapłacona.

Lokalny administator na etapie akceptacji artykułu w systemie EOAP ma podgląd danych do fakturowania za artykuł niezależnie od tego czy są to dane centralne czy dane wprowadzone przez autora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych do fakturowania lub w przypadku nie otrzymania faktury, która powinna zostać przesłana na centralny adres, lokalny administrator może to zgłosić do Elsevier na adres agreementactivation@elsevier. com. W przypadku problemów z fakturą wystawianą na dane wprowadzone przez autora, autor może to zgłosić do Elsevier na adres support@elsevier. com

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier. com oraz do WBN na adres wbn@icm. edu. pl. W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier. Dodatkowo można obejrzeć nagrania webinariów dla bibliotekarzy/bibliotekarek oraz autorów/autorek dotyczący zasad publikowania w modelu Open Access Elsevier w ramach licencji krajowej: Elsevier library journey, Elsevier author journey. Pod adresem wbn@icm. edu. pl można także uzyskać kontakt do lokalnych administratorów programu publikowania Elsevier w poszczególnych instytucjach.

Program publikowania otwartego Springer

https: //wbn. icm. edu. pl/publikowanie-otwarte/

Ostatnia aktualizacja 14.02.2022: program OA został zamknięty (pula z 2021 r. została wyczerpana). Nowa pula programu na 2022 r. zostanie określona w trakcie negocjacji nowej umowy z wydawcą i zostanie uruchomiona po przyznaniu finansowania przez MEiN i podpisaniu nowej umowy, prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2022 r. Afiliacja autorów w programie jest weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Artykuły pochodzące z instytucji, które nie założyły swojego konta administracyjnego, są odrzucane z programu i mogą być publikowane tylko w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na pełny koszt autora. Instytucje zainteresowane założeniem konta będą to mogły zrobić po uruchomieniu nowej umowy z wydawcą pod adresem wbn@icm. edu. pl

Hybrydowe czasopisma Springer (lista zaktualizowana 19.02.2020)
Lista instytucji uprawnionych do programu (aktualizacja 03.02.2022)
Prezentacja Open Access Systems Solution (nowy system, który w 2021 r. zastąpił dotychczasowy MyPublication)

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW. W latach 2010-2018 program (pod nazwą Springer Open Choice) był finansowany jako dodatek do krajowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer. Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact, która od jest stopniowo wprowadzana w coraz większej liczbie krajów. W licencji Compact większa część opłaty licencyjnej finansowanej przez MNiSW jest przeznaczona na publikowanie otwarte określonej liczby artykułów rocznie, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp krajowy do artykułów subskrypcyjnych. Nowe rozwiązanie opiera się na założeniu, że udział artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S. W 2020 r. program Springer obejmował 2133 artykułów i limit ten został wyczerpany w połowie listopada 2020 r.

Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Springer oraz założyły konto administracyjne Article Approval Service (AAS) do weryfikacji afiliacji swoich autorów, patrz lista instytucji. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Które czasopisma i jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje 1983 czasopism hybrydowych Springer. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Jak korzystać z programu?

Po przyjęciu artykułu do publikacji autor korespondencyjny otrzymuje e-mail, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ’Request login e-mail’ (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi e-mail z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację „Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ’Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony e-mailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MNiSW.

Opisana powyżej procedura jest wykorzystywana przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji. Także w takim przypadku informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa. verification@springer. com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn@icm. edu. pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Poland Read and Publish (Springer Compact) agreement.