Biuletyn Informacji Publicznej

NCBJ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
BIP

1. Dane standardowe BIP

 

Wybrany podmiot: Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
  link do podmiotowej strony WWW: http://www.ncbj.gov.pl/
Informacje o podmiocie: adres podmiotu: 05-400 Otwock-Świerk,
ul. Andrzeja Sołtana 7
  telefon: +48 22 27 31 001
  fax: +48 22 779 34 81
  e-mail: ncbj@ncbj.gov.pl
  NIP: 532-010-01-25
  REGON: 001024043
  KRS: 0000171393
  BDO: 000004834
Redaktor strony: Marek Pawłowski  
  telefon: +48 22 27 31 324
  e-mail: bip@ncbj.gov.pl

2. Status prawny i organizacja Instytutu

Z dniem 1 września 2011 r. na podstawie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2011 (Dz. U. Nr 173, poz. 1032) został połączony Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana i Instytut Energii Atomowej POLATOM. Połączenie instytutów nastąpiło przez włączenie Instytutu Energii Atomowej POLATOM do Instytutu Problemów Jądrowych.

Instytut badawczy o nazwie Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku zwany dalej „Instytutem” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;
 2. ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. nr 3, poz. 618 z późn. zm.);
 3. zarządzenia Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982r. w sprawie organizacji jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych atomistyki (M.P. Nr 32, poz. 279);
 4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2011 w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM (Dz. U. Nr 173, poz.1032);
 5. ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.);
 6. rozporządzenia Rady Ministrów z 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Narodowego Centrum Bada ń Jądrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1448);
 7. statutu zatwierdzonego przez Ministra Klimatu dnia 17 czerwca 2020 r.

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw energii.

Przedmiot i zakres działania instytutu:

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników prowadzonych prac rozwojowych, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych wg (PKD 2007 [72.19.Z]. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.  (szczegóły dotyczące zakresu działania instytutu znajdują się w statucie).

Regulaminy wewnętrzne.

W instytucie obowiązuje Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 32/2020 z dnia 28 września 2020 r. wraz z zał. nr 1 – Schemat Organizacyjny.

Rada Naukowa (zob. skład kadencji 2017-2021) działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

Osoby pełniące funkcje

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek - dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz - przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych (zob. skład RN kadencji 2017-2021)

Majątek, którym dysponuje jednostka

Aktywa NCBJ stan na 31.12.2019 r.

3. Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198)

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” można przesłać:

 • e-mailem na adres: bip@ncbj.gov.pl
 • pocztą na podany adres Instytutu z zamieszczeniem na wstępie listu adnotacji „Wniosek o    udostępnienie informacji publicznej”  oraz nazwiska i adresu nadawcy
 • faksem na numer +48 22 779 34 81

Odpowiedź na wniosek będzie wysłana z zachowaniem przepisów Ustawy.

Tylko informacja znajdująca się w BIP jest traktowana jako „informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona […] bez pisemnego wniosku” (w zgodzie z Art. 10 ustęp 2 Ustawy).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona – jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

4. Dane o prowadzonych w Instytucie rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach udostępniania ich zawartości

Brzmienie ustawy Prawo atomowe obowiązujące od 1 lipca2011 r. uwzględniające tekst jednolity z 14 lutego 2007r. (Dz. U. Nr 42, poz. 276). Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. nakłada na Instytut obowiązek gromadzenia następujących danych:

4.1 Rejestr dawek indywidualnych

Prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych (Dz. U. z 2007 r. nr 131, poz. 913).

4.2 Wykaz źródeł promieniotwórczych

Zgodnie z art. 45 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z póź. zm.) dotyczącego ewidencji i kontroli źródeł promieniotwórczych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 140, poz. 994), kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu zamkniętych źródeł promieniotwórczych, a także stosowaniu urządzeń zawierających takie źródła oraz wymagającą zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, mają obowiązek sporządzania ewidencji posiadanych zamkniętych źródeł promieniotwórczych według stanu na dzień 31 grudnia danego roku. 

Kartę ewidencyjną zawierającą dane dotyczące źródeł, takie jak: nazwa izotopu promieniotwórczego, aktywność według świadectwa źródła, data określenia aktywności, numer świadectwa i typ źródła, typ pojemnika lub nazwa urządzenia, miejsce użytkowania lub magazynowania źródła, kierownik jednostki organizacyjnej ma obowiązek przesłać Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do 31 stycznia następnego roku. 

Na podstawie danych z kart ewidencyjnych w rejestrze zamkniętych źródeł promieniotwórczych wprowadzane są lub weryfikowane informacje o źródłach. 

 • Rejestr obejmuje informacje o ponad 16 tys. źródeł, w tym także zużytych źródłach promieniotwórczych tj. źródłach wycofanych z eksploatacji i przekazanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku, jak również informacje dotyczące ruchu źródła, czyli terminy otrzymania i przekazania źródła oraz dokumenty z tym związane. 

Rejestr pozwala na identyfikację źródła wg jego numeru świadectwa oraz określenie jego aktualnej aktywności, aktualnego miejsca użytkowania lub magazynowania źródła, a także identyfikację aktualnego i poprzednich użytkowników tego źródła.

4.3 Rejestr wyników pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy

Służący ocenie narażenia osób przebywających w Instytucie (zgodnie z Art. 17, ustęp 3, 4 i 5 Ustawy Prawo atomowe). Zbiorcze dane z Rejestrów 4.1 i 4.3 (w zakresie dotyczącym pracowników kategorii A) oraz Wykazu 4.2 są archiwizowane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

4.4 Ewidencja posiadanych materiałów jądrowych

Prowadzona zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Komisji (Euratom) Nr 302/2005, w sprawie stosowania zabezpieczeń Euratom.
 • Zaleceniem Komisji z dnia 15 grudnia 2005, w sprawie wytycznych do stosowania Rozporządzenia (Euratom) nr 302/2005.
 • Zaleceniem Komisji (Euratom) z dnia 11 lutego 2009, w sprawie wdrażania systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych przez operatorów obiektów jądrowych.

4.5 Wewnętrzna ewidencja zezwoleń na prowadzenie prac związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Ewidencja zezwoleń Prezesa PAA na wykorzystanie źródeł na eksploatację instalacji jądrowych znajduje się u Z-cy Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

5. Informacja o promieniowaniu jonizującym na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz w jego okolicy

Zgodnie z ustawą Prawo atomowe, art. 35 a, ust. 2 (Dz. U. RP z dnia 4 listopada 2014 r., poz. 1512) kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego zamieszcza na stronie internetowej jednostki, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy informację o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne.

Informacja o promieniowaniu jonizującym na terenie NCBJ i w jego okolicy w roku 2019

6. Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o ogłoszonych przetragach i zamówieniach publicznych dostępne są pod adresem:
http://www.ncbj.gov.pl/przetargi 

 

Ostatnia aktualizacja danych: Marek Pawłowski, 26.11.2020.