II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Zakopanem

obwieszczenie o przetargu – zaproszenie do składania ofert

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH,

z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Andrzeja Sołtana 7

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej położonej w Zakopanem, przy ul. Piaseckiego 14A

 

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu o powierzchni 2220 m2 o numerach ewidencyjnych: 157/1 i 157/2 z obrębu 05, położonej w Zakopanem, przy ul. Piaseckiego 14A oraz prawa własności posadowionego na tej działce budynku.

 

 1. Właściciel działki: Skarb Państwa.

Użytkownik wieczysty: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Właściciel budynku: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Księga wieczysta nieruchomości: NS1Z/00010741/7

 

 1. Zabudowa działki:

budynek typu hotelowego czterokondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1814 m2, posiadający instalacje: gazową, co, wod.- kan. i elektryczną.
W budynku znajduje się lokalna kotłownia gazowa.

 

 1. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi netto: 3500000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

 

 1. Warunki przetargu:

 

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 ze zm.) na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia
  30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
 2. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 01.02.2021 r. w siedzibie Narodowego Centrum Badań Jądrowych, 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7 w bud. nr 28, pom. nr 6 o godz. 12:30
 3. Oferty należy składać w terminie do dnia 01.02.2021 r. do godz. 12:00  w siedzibie Narodowego Centrum Badań Jądrowych j. w. w bud. 28, pok. 27 lub drogą pocztową, przy czym liczy się data wpływu oferty do Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „DW ŚWIERK”.
 4. Wybór oferty nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży, lecz konkretyzację podmiotu, z którym Narodowe Centrum Badań Jądrowych może zawrzeć umowę sprzedaży, jeżeli uzyska zgodę właściwego organu, o której mowa w art. 38 i nast. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.).
 5. Wadium:
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto Narodowego Centrum Badań Jądrowych, 05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, mBank S.A. Nr 64 1140 1977 0000 5821 8300 1003, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto, tj. 350000,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt    tysięcy  złotych), w tytule przelewu wskazując: „DW ŚWIERK”.
 2. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu przelewem na ww. rachunek bankowy.
 3. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał przepada na rzecz Narodowego Centrum Badań Jądrowych jeżeli oferent ten uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wadium oferentów, których ofert nie wybrano zwraca się bez odsetek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, w terminie trzech dni od dnia wyboru.
 5. Wadium zwraca się bez odsetek w terminie trzech dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium zwraca się bez odsetek oferentowi, który przetarg wygrał
  w przypadku nieuzyskania przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, zgody właściwego organu na zawarcie umowy sprzedaży, zgodnie z art. 38 i nast. ww. ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w terminie trzech dni od dnia doręczenia odmowy wyrażenia zgody.  
 7. Wadium przepada na rzecz Narodowego Centrum Badań Jądrowych jeżeli żaden z oferentów nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej
 1. Wizja lokalna nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Administracyjnym Narodowego Centrum Badań Jądrowych, tel.: 22 273 1020,  22 273 1580, 508 165 875.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
 1. imię nazwisko i adres oferenta w przypadku osób fizycznych albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym
  i prawnym nieruchomości oraz z ograniczeniami wynikającymi z ww. ustawy
  o zasadach zarządzania mieniem państwowym i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. dowód wpłaty wadium,
 5. cenę oferowaną przez oferenta, nie niższą niż ww. wskazana cena wywoławcza,
 6. zobowiązanie do jednorazowej wpłaty całości oferowanej ceny w przypadku wygrania przetargu na ww. konto Narodowego Centrum Badań Jądrowych , w terminie nie późniejszym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 7. okres związania ofertą nie krótszy niż 180 dni od dnia otwarcia ofert,
 8. podpis oferenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji,
 9. dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania oferenta (odpis z właściwego rejestru lub dokument pełnomocnictwa w oryginale lub w notarialnie poświadczonej kopii) osoby podpisującej ofertę.
 1. Koszty związane ze sprzedażą i przeniesieniem praw do nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe, obciążają w całości kupującego.
 2. Narodowemu Centrum Badań Jądrowych przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli dwóch lub więcej oferentów zaoferuje tę samą cenę.
 3. Narodowe Centrum Badań Jądrowych zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia ofert poniżej ceny wywoławczej.
 4. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Narodowe Centrum Badań Jądrowych zawrze umowę sprzedaży, jeżeli uzyska zgodę właściwego organu na jej zawarcie, zgodnie z art. 38 i nast. ww. ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W przypadku nieuzyskania takiej zgody, Narodowe Centrum Badań Jądrowych nie będzie zobowiązane do zawarcia umowy sprzedaży z wybranym oferentem.    
 5. Narodowe Centrum Badań Jądrowych ustali z wybranym przez siebie notariuszem termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadomi o tym terminie oferenta, który wygrał przetarg.
 6. Cena wywoławcza jest ceną netto. Przez cenę nabycia rozumie się cenę zaoferowaną przez oferenta, który przetarg wygrał, powiększoną o 23% należnego podatku VAT.
 7. Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy sprzedaży.
 8. Narodowe Centrum Badań Jądrowych  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon II-przetarg-DW-ŚWIERK-2021186.06 KB
Data publikacji: 
4 sty 2021 - 10:30
Termin zbierania ofert: 
1 lut 2021 - 12:00