Sprzedaż maszyn do obróbki metali

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia poniż­sze urzą­dze­nia:

L. p.

Nazwa Przedmiotu

Rok

Ilość szt.

Cena mini­malna

1

Fre­zarka Hec­kert Fkr SRS 250

1987

1

10 000 zł

2

Nożyce Gilo­ty­nowe NG 8

1978

1

6 000 zł

3

Piec har­tow­ni­czy PEK 3

1968

1

300 zł

4

Piec har­tow­ni­czy PSK 1

1968

1

300 zł

5

Fre­zarko-Gra­werka FOP FGA-20

1996

1

1 500 zł

6

Fre­zarka TOS FN20

1983

1

3 000 zł

7

Fre­zarka Hec­kert FUW 315

1972

1

5 000 zł

8

Fre­zarka FWA 32

1967

1

5 000 zł

9

Fre­zarka FB 40H

1974

1

5 000 zł

10

Fre­zarka TOS FNK 25A

1988

1

2 500 zł

11

Wyta­czarka WFE 100

1972

1

8 000 zł

12

Ostrzałka do wier­teł

1977

1

500 zł

13

Ostrzałka NUA 25

1989

1

500 zł

14

Ostrzałka NUA 25

1972

1

500 zł

15

Szli­fierka do płasz­czyzn SPD30

1967

1

8 000 zł

16

Szli­fierka SWA 25

1967

1

2 500 zł

17

Szli­fierka SWA 10a

1975

1

2 500 zł

20

Zgrze­warka punk­towa

1978

1

500 zł

21

Spa­warka SPB315

 

1

1 200 zł

22

Spa­warka LT200 ESAB

1985

1

1 000 zł

Pozycje sprzedane są usuwane. Stąd nieciagłość numeracji.

Odbiór i zała­du­nek we wła­snym zakre­sie kupu­ją­cego w prze­ciągu 7 dni od wyło­nie­nia oferty. Ist­nieje moż­li­wość skła­da­nia ofert na poszcze­gólne urzą­dze­nia. O wybo­rze oferty zade­cy­duje naj­wyż­sza cena.

Sprze­da­jący zastrzega sobie moż­li­wość odstą­pie­nia od sprze­daży.

Kon­takt:

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o skła­da­nie ofert zakupu na adres e-mail: monika.kali­now­ska­@ncbj.gov.pl Osoba do kon­taktu: Monika Kali­now­ska tel. 22 273 15 80, 22 273 10 20

Data publikacji: 
5 wrz 2022 - 09:45
Termin zbierania ofert: 
23 wrz 2022 - 16:00
Ilustracje: 
 1 1	 Fre­zarka Hec­kert Fkr SRS 250 	 1987 	 1 	 10 000 zł
 2 	 Nożyce Gilo­ty­nowe NG 8 	 1978 	 1 	 6 000 zł
 3 	 Piec har­tow­ni­czy PEK 3 	 1968 	 1 	 300 zł
 4 	 Piec har­tow­ni­czy PSK 1 	 1968 	 1 	 300 zł
 5 	 5 Fre­zarko-Gra­werka FOP FGA-20 	 1996 	 1 	 1 500 zł
 6 	 Fre­zarka TOS FN20 	 1983 	 1 	 3 000 zł
 7 	 Fre­zarka Hec­kert FUW 315 	 1972 	 1 	 5 000 zł
 7 	 Fre­zarka Hec­kert FUW 315 	 1972 	 1 	 5 000 zł
 8 	 Fre­zarka FWA 32 	 1967 	 1 	 5 000 zł
 8 	 Fre­zarka FWA 32 	 1967 	 1 	 5 000 zł
 9 	 Fre­zarka FB 40H 	 1974 	 1 	 5 000 zł
 10 	 Fre­zarka TOS FNK 25A 	 1988 	 1 	 2 500 zł
 10 	 Fre­zarka TOS FNK 25A 	 1988 	 1 	 2 500 z
 11 	 Wyta­czarka WFE 100 	 1972 	 1 	 8 000 zł
 11 	 Wyta­czarka WFE 100 	 1972 	 1 	 8 000 zł
 12 	 Ostrzałka do wier­teł 	 1977 	 1 	 500 zł
 12 	 Ostrzałka do wier­teł 	 1977 	 1 	 500 zł
 13 	 Ostrzałka NUA 25 	 1989 	 1 	 500 zł
 14 	 Ostrzałka NUA 25 	 1972 	 1 	 500 zł
 15 	 Szli­fierka do płasz­czyzn SPD30 	 1967 	 1 	 8 000 zł
 16 	 Szli­fierka SWA 25 	 1967 	 1 	 2 500 zł
 17 	 Szli­fierka SWA 10a 	 1975 	 1 	 2 500 zł
 20 	 Zgrze­warka punk­towa 	 1978 	 1 	 500 zł
 21 	 Spa­warka SPB315 	  	 1 	 1 200 zł
 22 	 Spa­warka LT200 ESAB 	 1985 	 1 	 1 000 zł