Notification of the public defense of the doctoral dissertation of M.Sc. Adam Cichoński

On November 24, 2023 at 12.00 a.m. in room 207, ul. Pasteura 7, 02-093 Warsaw

Mgr Adam Cichoń­ski

will defend a thesis:

Nume­ryczne wyzna­cza­nie roz­kła­dów dawki wokół apli­ka­to­rów ze

źró­dłami pro­mie­nio­wa­nia w bra­chy­te­ra­pii HDR oraz w radio­nu­kli­do­wej

radio­te­ra­pii wewnętrz­nej i ich wery­fi­ka­cja dozy­me­tryczna”

Tutor: dr hab. Anna Wysocka-Rabin (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Tutor: prof. dr hab. n. med. Jaro­sław B. Ćwi­kła (Uni­wer­sy­tet War­miń­sko-Mazur­ski)

 

Link to participate in public defense::

https: //meet. goto. com/NCBJme­eting­s/pu­bliczna-obrona-roz­prawy-dok­tor­skiej

The doctoral dissertation is available for viewing in the NCBJ Library and on the website:

Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr Adam Cichoń­ski – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

 

Chairman of the Doctoral Committee

Dr. hab. Łukasz Świderski

 

Author: 
Adam Cichoński
Public defence date: 
Fri, 2023-11-24 12:00
Venue: 
room 207 Pasteura 7 Str., 02-093 War­szawa
Reviewers: 

prof. dr hab. Janusz Bra­zie­wicz (Uni­wer­sy­tet Jana Kocha­now­skiego)

dr hab. Renata Kopeć (Pol­ska Aka­de­mia Nauk)

dr hab. Zyg­munt Sze­fliń­ski (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski)

PhD thesis is made available for public review in NCBJ Library or may be downloaded from NCBJ Webpage:

Announcement date: 
Thursday, 2 Nov 2023