FuzzLAB

Bada­nie sys­te­mów auto­ma­tyki prze­my­sło­wej komu­ni­ku­ją­cych się za pomocą pro­to­ko­łów opar­tych na stan­dar­dzie Ether­net pod kątem obec­no­ści podat­no­ści cyber­ne­tycz­nych wyko­rzy­stu­jąc metodę fuz­zingu.

Przy­kła­dowe urzą­dze­nia do prze­ba­da­nia:

  • ste­row­niki PLC,
  • zapory ogniowe,
  • urzą­dze­nia sie­ciowe (prze­łącz­niki, rutery),
  • moduły komu­ni­ka­cyjne,
  • urzą­dze­nia prze­my­sło­wego Inter­netu rze­czy (IIoT).

Wykaz obsłu­gi­wa­nych pro­to­ko­łów przez labo­ra­to­rium Cybe­rLAB

Pro­to­kół: ARP Client, ARP Server, BACnet Server, CIP/Ether­net/IP Server, HTTP Server, ICMPv4, IGMP, IPv4, MODBUS PLC, NTP Server, OPC UA Server, Pro­fi­net DCP Server, Pro­fi­net PTCP Server, SNMPv2c Server, TCP for IPv4 Client, TCP for IPv4 Server

Kontakt:

inż. Joanna Walkiewicz, Kierownik Działu Infrastruktury Laboratoryjnej Parku Naukowo-Technologicznego (PNT).

tel. 22 273 22-02

e-mail: joanna.walkiewicz@ncbj.gov.pl