Menu odnośników dodatkowych

Dzięki IT przedsiębiorcy będą mogli spać spokojniej

Zespół polskich badaczy zwyciężył w pierwszej rundzie w zdalnej rywalizacji międzynarodowego konkursu Global Legal Hackathon 2018, który promuje innowacyjne rozwiązania informatyczne w obszarze prawa i legislacji. Rozwiązanie zaprezentowane przez dra Adama Zadrożnego (NCBJ) i współpracowników jest oparte na technologii blockchain i ma pomóc podatnikom w udokumentowaniu, że ich partner biznesowy był płatnikiem podatku VAT w chwili realizowania transakcji. ----

Międzynarodowa konferencja HTR 2018 odbędzie się w październiku w Warszawie

O najbezpieczniejszej i najbardziej obiecującej technologii reaktorów jądrowych – HTGR  – dyskutować będą przedstawiciele świata nauki i przemysłu podczas Międzynarodowej Konferencji HTR 2018. Być może już wkrótce wysokotemperaturowe reaktory jądrowe będą wytwarzać w Polsce energię cieplną dla przemysłu, a w dalszej przyszłości wytwarzać wodór. ----

Polski Produkt Przyszłości ze Świerka pomoże chorym na raka

1 marca w Warszawie przyznano tytuły Polskiego Produktu Przyszłości w tegorocznym jubileuszowym XX konkursie organizowanym przez PARP i NCBiR. Laureatem został akcelerator śródoperacyjny IntraLine-IOERT zbudowany w NCBJ. Konkurs promuje innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.  ----

CentriX prześwietli prawie wszystko

Podpisanie umowy na finansowanie projektu CentriX
Już nie­ba­wem po­nad 17,6 mln zł wspar­cia unij­ne­go tra­fi do Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych w Świer­ku na utwo­rze­nie cen­trum ba­daw­czo-wdro­że­nio­we­go prze­my­sło­wych tech­nik ra­dia­cyj­nych Cen­triX. W po­nie­dzia­łek 26 lu­te­go umo­wę w spra­wie fi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu pod­pi­sali Wi­ce­mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go Ja­ni­na Orze­łow­ska, Czło­nek Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go Elż­bie­ta Lanc oraz Dy­rek­tor NCBJ, prof. Krzysz­tof Ku­rek. ----

SONATA BIS, SONATA i cztery razy HARMONIA

W najnowszej edycji konkursów badawczych Narodowego Centrum Nauki sukces odniosło sześcioro naukowców z NCBJ. Najcenniejsze jest osiągniecie w konkursie SONATA BIS 7. Dr Kamila Kowalska z Zakładu Fizyki Teoretycznej na swoje badania nad "Rozszerzeniami Modelu Standardowego z fermionami wektoropodobnymi" otrzyma prawie 2,5 mln zł. ----

Akcja krwiodawstwa po raz pierwszy w Świerku

Ambulans do pobierania krwi, fot. RCKiK w Warszawie
Pierwsza w Świerku akcja oddawania krwi odbędzie się 16 lutego (piątek) z inicjatywy klubu sportowego NCBJ A-To-My. Mogą w niej wziąć udział wszystkie osoby pracujące na terenie ośrodka. Ofiarujemy szczególny dar – dar życia. ----

Polscy naukowcy współautorami artykułu w „Nature” opisującego zaobserwowanie wymuszonego uwolnienia energii ze wzbudzonych jąder atomowych

Po raz pierwszy pokazano eksperymentalnie, że jadra atomowe mogą być wzbudzane poprzez wychwyt elektronu na niezapełnioną powłokę elektronową atomu. Wynik może mieć znaczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne, wskazując nowy sposób magazynowania energii. O odkryciu donosi najnowszy numer czasopisma Nature. Współautorami pracy są polscy naukowcy. ----

Aż trzech młodych naukowców z NCBJ otrzyma prestiżowe stypendia

Trzej badacze z NCBJ otrzymają stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Właśnie kończy się proces podpisywania stosownych umów. NCBJ znalazł się w gronie 12 jednostek badawczych w Polsce z największą liczbą uhonorowanych naukowców. ----

Profesor Tadeusz Wibig Popularyzatorem Nauki 2017

Profesor Tadeusz  Wibig. Fotografia z prywatnego archiwum
Nagrodę główną w Konkursie PAP i MNiSW dla popularyzatorów nauki – za całokształt działalności związanej z popularyzacją – przyznano prof. Tadeuszowi Wibigowi z Wydziału Fizyki i Informatyki stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Zakładu Astrofizyki Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Łodzi. Laureat udzielił ciekawego wywiadu Radiu dla Ciebie. ----

Strony