Menu odnośników dodatkowych

Akcja krwiodawstwa po raz pierwszy w Świerku

Ambulans do pobierania krwi, fot. RCKiK w Warszawie
Pierwsza w Świerku akcja oddawania krwi odbędzie się 16 lutego (piątek) z inicjatywy klubu sportowego NCBJ A-To-My. Mogą w niej wziąć udział wszystkie osoby pracujące na terenie ośrodka. Ofiarujemy szczególny dar – dar życia. ----

Polscy naukowcy współautorami artykułu w „Nature” opisującego zaobserwowanie wymuszonego uwolnienia energii ze wzbudzonych jąder atomowych

Po raz pierwszy pokazano eksperymentalnie, że jadra atomowe mogą być wzbudzane poprzez wychwyt elektronu na niezapełnioną powłokę elektronową atomu. Wynik może mieć znaczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne, wskazując nowy sposób magazynowania energii. O odkryciu donosi najnowszy numer czasopisma Nature. Współautorami pracy są polscy naukowcy. ----

Aż trzech młodych naukowców z NCBJ otrzyma prestiżowe stypendia

Trzej badacze z NCBJ otrzymają stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Właśnie kończy się proces podpisywania stosownych umów. NCBJ znalazł się w gronie 12 jednostek badawczych w Polsce z największą liczbą uhonorowanych naukowców. ----

Profesor Tadeusz Wibig Popularyzatorem Nauki 2017

Profesor Tadeusz  Wibig. Fotografia z prywatnego archiwum
Nagrodę główną w Konkursie PAP i MNiSW dla popularyzatorów nauki – za całokształt działalności związanej z popularyzacją – przyznano prof. Tadeuszowi Wibigowi z Wydziału Fizyki i Informatyki stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Zakładu Astrofizyki Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Łodzi. Laureat udzielił ciekawego wywiadu Radiu dla Ciebie. ----

Mi­ni­ster­stwo Ener­gii przy­ję­ło ra­port re­ko­men­du­ją­cy wdro­że­nie re­ak­to­rów HTGR w Pol­sce

Prof. Grzegorz Wrochna, fot. NCBJ
Departament Energii Jądrowej ME opublikował raport resortowego zespołu ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych. Zespół przeprowadził szczegółową analizę wykorzystania tego typu reaktorów do pokrycia krajowego zapotrzebowania na ciepło przemysłowe o temperaturze do 700°C.. ----

Nowa mapa drogowa europejskiej astrofizyki cząstek

09 stycznia 2018 opublikowano mapę drogowa rozwoju europejskiej astrofizyki cząstek na lata 2017-2026. Priorytetowymi kierunkami badań opublikowanej europejskiej strategii astrofizyki cząstek ogłoszono fale grawitacyjne, fizykę neutrin, poszukiwania ciemnej materii oraz badania promieniowania gamma. ----

Już wiadomo kto wybuduje CERAD

12 grudnia w Świerku podpisano umowę z kompleksowym wykonawcą centrum CERAD wybranym po przeprowadzeniu unijnej procedury przetargowej. Spółka CP OK2 z Krakowa zrealizuje inwestycję do połowy 2021 r. W obiekcie znajdzie się m.in. nowoczesny cyklotron do wytwarzania radioizotopów wiązkami protonów, deuteronów i cząstek alfa.  ----

Minister Nauki i Szk. Wyższego podpisał decyzję o przyznaniu NCBJ kategorii A+

Zgodnie z ogłoszonymi w październiku br. rekomendacjami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, NCBJ otrzymał decyzję o przyznaniu nam kategorii A+. Ocenie podlegało ok. 1000 podmiotów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Najwyższą kategorię uzyskało tylko 47 z nich, w tym jedynie 4 instytuty naukowo-badawcze. Znaleźlismy się w tym elitarnym gronie. ----

W Świerku o prześwietlaniu cargo

W Świerku odbyło się dwudniowe seminarium poświęcone wykorzystaniu urządzeń radiograficznych do wykrywania przemytu. W spotkaniu, obok naukowców i inżynierów z NCBJ, wzięli udział przedstawiciele Izb Administracji Skarbowej oraz PiD Polska.  ----

Strony