Menu odnośników dodatkowych

O projekcie CERAD na konferencji NOMATEN

W ramach trzydniowej konferencji roboczej NOMATEN Scientific Workshop (Świerk, 15-17.05.2018 r.) zorganizowano sesję równoległą młodych badaczy radiofarmaceutyków oraz sesję plenarną dotyczącą radiofarmaceutyków, która zakończyła się dyskusją okrągłego stołu. Na obu sesjach wygłoszono w sumie kilkanaście referatów, w tym trzy referaty plenarne. ----

Rekrutacja na interdyscyplinarne studia doktoranckie reaktorów nowych generacji

NCBJ ogłasza rekrutację na studia doktoranckie w zakresie nowych koncepcji reaktorów (HTGR, DFR). Studia będa miały charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Dla słuchaczy przewidziano atrakcyjne stypendia i staże w wiodących ośrodkach zagranicznych. Ruszyła też strona studium phd4gen.pl ----

Centrum doskonałości nowych materiałów NOMATEN: konferencja w Świerku

W Świerku rozpoczęła się trzydniowa konferencja robocza poświęcona projektowi utworzenia centrum doskonałości materiałów do zastosowań w środowiskach ekstremalnych NOMATEN. Projekt jest wspólną inicjatywą francuskiego CEA, fińskiego VTT i NCBJ. Centrum znalazło się w ekskluzywnym gronie projektów, które zyskały uznanie w pierwszej fazie konkursu UE Teaming for Excelence. ----

Wkrótce powinno się zakończyć przygotowywanie terenu pod budynek CERAD

CERAD: przygotowywanie terenu (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
W Świerku trwają prace na placu budowy Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. W miejscu, w którym powstanie trójkondygnacyjny budynek laboratorium, rozebrano starą kotłownię i usuwane są jej fundamenty. ----

W Świerku o cyberbezpieczeństwie instalacji jądrowych

NCBJ we współpracy z IAEA zorganizowało pięciodniowe szkolenie na temat oceny stanu cyberbezpieczeństwa instalacji jądrowych. Zaproszeni eksperci spotkają się w Świerku z uczestnikami delegowanymi przez urzędy centralne, instytuty naukowe oraz firmy. Przedstawią metodologię i najlepsze praktyki oceny cyberbezpieczeństwa, pozwalające zawczasu zidentyfikować słabe punkty i zagrożenia, i podjąć odpowiednie działania zabezpieczające. ----

Jod ze Świerka dla pół miliona pacjentów tygodniowo

Duża cześć radioaktywnego jodu 131 stosowanego w medycynie nuklearnej na świecie jest produkowana w Polsce. Ośrodek Radioizotopów Polatom eksportuje odczynniki jodowe i gotowe produkty lecznicze do odbiorców na sześciu kontynentach. Izotopy potrzebne do produkcji radiofarmaceutyków powstają w reaktorze badawczym Maria. Preparaty zawierające jod 131 używane są przede wszystkim w terapii i diagnostyce chorób tarczycy. ----

Dzięki IT przedsiębiorcy będą mogli spać spokojniej

Zespół polskich badaczy zwyciężył w pierwszej rundzie w zdalnej rywalizacji międzynarodowego konkursu Global Legal Hackathon 2018, który promuje innowacyjne rozwiązania informatyczne w obszarze prawa i legislacji. Rozwiązanie zaprezentowane przez dra Adama Zadrożnego (NCBJ) i współpracowników jest oparte na technologii blockchain i ma pomóc podatnikom w udokumentowaniu, że ich partner biznesowy był płatnikiem podatku VAT w chwili realizowania transakcji. ----

Międzynarodowa konferencja HTR 2018 odbędzie się w październiku w Warszawie

O najbezpieczniejszej i najbardziej obiecującej technologii reaktorów jądrowych – HTGR  – dyskutować będą przedstawiciele świata nauki i przemysłu podczas Międzynarodowej Konferencji HTR 2018. Być może już wkrótce wysokotemperaturowe reaktory jądrowe będą wytwarzać w Polsce energię cieplną dla przemysłu, a w dalszej przyszłości wytwarzać wodór. ----

Polski Produkt Przyszłości ze Świerka pomoże chorym na raka

1 marca w Warszawie przyznano tytuły Polskiego Produktu Przyszłości w tegorocznym jubileuszowym XX konkursie organizowanym przez PARP i NCBiR. Laureatem został akcelerator śródoperacyjny IntraLine-IOERT zbudowany w NCBJ. Konkurs promuje innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.  ----

CentriX prześwietli prawie wszystko

Podpisanie umowy na finansowanie projektu CentriX
Już nie­ba­wem po­nad 17,6 mln zł wspar­cia unij­ne­go tra­fi do Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych w Świer­ku na utwo­rze­nie cen­trum ba­daw­czo-wdro­że­nio­we­go prze­my­sło­wych tech­nik ra­dia­cyj­nych Cen­triX. W po­nie­dzia­łek 26 lu­te­go umo­wę w spra­wie fi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu pod­pi­sali Wi­ce­mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go Ja­ni­na Orze­łow­ska, Czło­nek Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go Elż­bie­ta Lanc oraz Dy­rek­tor NCBJ, prof. Krzysz­tof Ku­rek. ----

Strony