Menu odnośników dodatkowych

Konsorcjum projektu reaktorów HTGR inauguruje pracę w Warszawie

No­wa tech­no­lo­gia wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych re­ak­to­rów ją­dro­wych mo­gą­cych do­star­czać cie­pło tech­no­lo­gicz­ne dla prze­my­słu bę­dzie te­ma­tem spo­tka­nia in­au­gu­ru­ją­ce­go mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt GEMINI+, któ­re od­bę­dzie się w War­sza­wie w dniach 27 i 28 wrze­śnia. Przed­się­wzię­ciem R&D fi­nan­so­wa­nym w ra­mach pro­gra­mu Ho­ry­zont 2020 Unii Eu­ro­pej­skiej są za­in­te­re­so­wa­ne m.in. pol­skie kon­cer­ny che­micz­ne. ----

NCBJ wesprze spółkę Kubara Lamina w realizacji zamówienia dla amerykańskiego superlasera badawczego

NCBJ i Kubara Lamina S.A. podpisały umowę ramową o współpracy przy produkcji aparatury mikrofalowej. NCBJ będzie wykonywało dla partnera badania, pomiary i oceny techniczne. Instytucje zamierzają współpracować m.in. przy realizacji kontraktu spółki Kubara Lamina na dostawę podzespołów do lasera na swobodnych elektronach LCLS w SLAC. ----

Prof. dr hab. Andrzej Czachor (1934-2017) – wspomnienie

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Czachor (1934-2017)
Wieczorem 8 września odszedł od nas długoletni pracownik NCBJ, świetny uczony, wierny swoim ideałom patriota i działacz społeczny. Jego prace z zakresu dynamiki sieci krystalicznej, zwieńczone monografią „Drgania atomów w ciele stałym” stanowią do dziś literaturę odniesienia. Zajmował się problemami wywołanymi nieporządkiem w sieci krystalicznej i magnetycznej, a z biegiem lat zaczęły Go interesować problemy bardziej uniwersalne. Co było dlań charakterystyczne, to umiejętność zadania prostego pytania, na które odpowiedź nie zawsze jest prosta. ----

Czy w Świerku powstanie centrum materiałów przyszłości?

Naukowcy z NCBJ rozpoczęli udział konkursie UE Teaming for Excellence. Jako laureaci selekcji krajowej otrzymali środki, za które wraz z kolegami z Francji i Finlandii będą przez rok przygotowywać plan biznesowy i badawczy projektu NOMATEN. Jeśli projekt zyska uznanie na poziomie europejskim, to w Świerku powstanie Centrum Doskonałości opracowujące nowe materiały na potrzeby medycyny i przemysłu. ----

NCBJ nie obserwuje wzrostu poziomu promieniowania

Informujemy, że NCBJ nie ma żadnej informacji na temat rzekomej awarii lub groźby awarii elektrowni jądrowej w Belgii. Urządzenia pomiarowe NCBJ nie wykazały w ostatnim okresie żadnych anomalii w poziomie promieniowania. ----

Pierwszy krok na drodze do przetwarzania danych z XFEL-a w Świerku

1 września 2017 r. podpisano „Memorandum of Understanding” pomiędzy NCBJ a European XFEL GmBH dotyczące ewentualnego udziału Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ) w przetwarzaniu danych generowanych w czasie prowadzenia eksperymentów naukowych na laserze na swobodnych elektronach w Hamburgu. ----

European XFEL rozpoczął fazę badań

1 wrześna 2017 r. uroczyście zainaugurowano w Hamburgu rozpoczęcie fazy badawczej lasera na swobodnych elektronach European XFEL. Urządzenie daje zupełnie nowe możliwości eksperymentalne i pomiarowe fizykom, chemikom, biologom i inżynierom z całego świata. NCBJ jest jego współwłaścicielem. ----

T2K prezentuje dane wskazujące na możliwość łamania symetrii CP przez neutrina

Wstępna analiza najnowszych danych T2K pozwala na poziomie 95% ufności (2σ) odrzucić hipotezę, że oscylacje neutrin i antyneutrin zachodzą z tym samym prawdopodobieństwem. W 2017 r., mając dwukrotnie więcej danych dla neutrin w porównaniu z rokiem 2016, T2K przeprowadziło nową analizę danych neutrinowych i antyneutrinowych używając nowego algorytmu rekonstrukcji oddziaływań w dalekim detektorze, Super-Kamiokande. Wyniki te zostały dziś zaprezentowane na seminarium KEK w Tsukubie w Japonii. ----

VIRGO rozpoczyna zbieranie danych w kampanii obserwacyjnej O2

Zakończyła się wieloletnia modernizacja europejskiego detektora fal grawitacyjnych VIRGO. W dniu 1 sierpnia 2017 roku VIRGO oficjalnie dołączył do kampanii obserwacyjnej O2 (Observational Run 2), rozpoczynając zbieranie danych wspólnie z dwoma amerykańskimi detektorami LIGO. W eksperymentach uczestniczą m.in. naukowcy z NCBJ. ----

Wkrótce rozpoczną się zapisy na wiosenne wycieczki edukacyjne do NCBJ

Wycieczka do Reaktora Maria
Zapisy na najbliższy, wiosenny cykl wycieczek edukacyjnych do NCBJ (styczeń-czerwiec) rozpoczną się 14 grudnia 2017 r. Przyjmujemy przede wszystkim młodzież szkolną już od 4 klasy szkoły podstawowej. Gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych oferujemy zwiedzanie reaktora Maria i wykłady, a tym ostatnim także zajęcia laboratoryjne. ----

Strony