KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POBYTEM NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Narodowym Centrum Badań Jądrowych
dot. kontroli wstępu na teren NCBJ i wizerunku utrwalonego przez monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w NCBJ, na adres podany powyżej lub pod adresem iod@ncbj.gov.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa,
  Kontrola wstępu na teren NCBJ,
  Kontrola materiałów i składników majątkowych wnoszonych/wwożonych i wynoszonych/wywo-żonych z terenu NCBJ
  Niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g RODO)
 5. Dokumentacja dotycząca przepustek oraz nagrania z monitoringu wizyjnego udostępniane mogą być podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom ścigania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 9. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. W przypadku Pani/Pana wstępu/wjazdu na teren NCBJ w związku z Pani/Pana:
  • zatrudnieniem lub wizytą w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych lubu innych podmiotów rezydujących na terenie NCBJ,
  • wizytą jako zleceniobiorca lub wykonawca zewnętrzy wykonujący prace zlecone
  • wizytą jako gość indywidualny albo grupa zorganizowana

           otrzymujemy Pani/Pana dane osobowe od podmiotów informujących NCBJ o konieczności wejścia/wjazdu na teren NCBJ.

     11. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez NCBJ obejmuje dane osobowe niezbędne do wystawienia przepustki oraz umożliwienia wejścia/wyjście na teren NCBJ, tj.: imię, nazwisko, obywatelstwo, dokument tożsamości, instytucja delegująca, cel wizyty, termin i czas wizyty, adres, pojazd, nr rejestracyjny, wizerunek, zawartość paczek i pakunków wwożonych/ wywożonych z terenu NCBJ.