Konkurs na logo dla GoHTR

Zwycięzcą konkursu na logo projektu GoHTR jest pan Piotr Felszyński

 

 

Kapituła konkursu na logo projektu GoHTR wyłoniła zwycięzcę. Jest nim pan Piotr Felszyński.

 

 

 

Regulamin Konkursu na zaprojektowanie znaku graficznego pt.

„Logo dla GoHTR”

zwany dalej „Regulamin”

§1. Organizator i cele konkursu

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Logo dla GoHTR”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock), Instytut badawczy wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, posiadający numer REGON: 001024043 i NIP: 532 010 01 25, zwany dalej „Organizatorem” lub, NCBJ”.
 2. Celem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego lub słowno-graficznego (Logo) dla projektu pt.: „Przygotowanie instrumentów prawnych organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR”, akronim GoHTR realizowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, umowa nr: Gospostrateg1/385872/22/NCBR/2019. Znak graficzny powinien być pełno kolorowy z możliwością druku Logo monochromatycznego (tj. w odcieniach szarości).
 3. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
 4. Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2. Terminy i prowadzenie Konkursu

 1. Zgłoszenia do Konkursu (, Zgłoszenie”) dokonuje się poprzez wysłanie pracy konkursowej na adres e-mail: sekretariat.HTR@ncbj.gov. pl
 2. Przyjmowanie Zgłoszeń prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia zamieszczenia konkursu na stronie internetowej Organizatora do dnia 02.02.2021 r. do godz. 12.00. Za godzinę końcową przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się godzinę otrzymana wiadomości e-mail przez Organizatora.
 3. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator. Organizator jest jednocześnie podmiotem przyrzekającym Nagrodę, o której mowa w §6 ust. 7 Regulaminu.

 

§3. Uczestnicy

 1. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Uczestniku, dotyczyło wszystkich członków zespołu.
 4. Nie wprowadza się ograniczenia ilości prac zgłaszanych przez jeden zespół lub indywidualnego Uczestnika, z tym, że Uczestnik biorący udział w Konkursie jako członek danego zespołu, nie może jednocześnie brać udziału w Konkursie jako członek innego zespołu albo indywidualnie.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu, w szczególności wchodzący w skład Kapituły, o której mowa w §6 ust. 1 Regulaminu

 

§4. Wymogi formalne

 1. Zgłoszenie powinno zawierać pracę zgłaszaną do Konkursu (zwaną dalej, Logo”) wyłącznie w wersji elektronicznej, w wysokiej rozdzielczości w formacie pliku png. lub jpg. Rozmiar pliku zawierającego Logo nie może być większy niż 25 MB.
 2. W Zgłoszeniu każdy Uczestnik powinien ponadto:
 1. podać swoje imię i nazwisko,
 2. podać numer telefonu kontaktowego,
 3. podać adres zamieszkania,
 4. podać adres kontaktowy e-mail,
 5. w przypadku zespołów Uczestnik przesyłający Zgłoszenie powinien dołączyć dane wskazane w punktach a) -c) dotyczące wszystkich członków zespołu.
 1. Logo powinno wskazywać na profil projektu. Głównym celem projektu jest dokonanie kompleksowej analizy prawnej, organizacyjnej oraz gospodarczej w Polsce pod kątem budowy reaktorów HTR w ramach fazy badawczej oraz zaproponowanie niezbędnych zmian w ramach fazy wdrożeniowej. Przeprowadzone w ramach projektu analizy mają umożliwić dokonanie niezbędnych zmian w systemie prawnym, umożliwiając tym samym wdrożenie reaktorów HTR w Polsce. HTR to reaktor wysokotemperaturowy chłodzony gazem. W ramach projektu rozważany jest reaktor z rdzeniem pryzmatycznym. Temperatura helu, gazu chłodzącego rdzeń, osiąga 700ᵒC. Ciepło to może być wykorzystane w procesach przemysłowych oraz w kogeneracji. Reaktory tego typu w przyszłości mogą zastąpić aktualnie wykorzystywane w przemyśle źródła węglowe i gazowe.
 2. Logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.
 4. Logo nie może być sygnowane w jakikolwiek sposób, który umożliwiłby identyfikację Uczestnika.
 5. Logo nie może być łudząco podobne do już funkcjonujących w obrocie.
 6. Zgłoszenia przesłane w inny sposób niż podany w §2 ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik oświadcza, iż przesłane przez niego Logo nie zostało i nie będzie zgłoszone w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu.
 8. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą Logo (z zastrzeżeniem zespołów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2), oraz że Logo nie narusza dóbr osobistych, ani żadnych praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych osób trzecich.
 9. Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Logo.
 10. Logo będzie wykorzystywane do promowania Projektu „Przygotowanie instrumentów prawnych organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR” -w szczególności umieszczane będzie na: plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych i w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych.

 

§5. Kwalifikacja do Konkursu

 1. Organizator weryfikuje spełnienie wymogów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie i odrzuca Logo nie spełniające tych wymogów.
 2. Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami są następujące
 1. po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany w adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia Logo w Konkursie,
 2. Logo poddawane jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem,
 3. jeśli Logo zostanie odrzucone przez Organizatora jako niezgodne z Regulaminem, do Uczestnika wysyłane jest odpowiednie powiadomienie.
 4. jeśli Logo zostanie zakwalifikowane do Konkursu, Uczestnik otrzymuje powiadomienie o zakwalifikowaniu Logo do Konkursu

 

§6. Wybór Laureata

 1. Wyboru laureata Konkursu, zwanego dalej, Laureatem” dokonuje kapituła Konkursu (zwana dalej, Kapitułą”), w której skład wchodzą:
 1. Agnieszka Boettcher – Kierownik Projektu „Przygotowanie instrumentów prawnych organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR”, Przewodnicząca Kapituły.
 2. Mariusz Dąbrowski – kierownik Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska– Członek Kapituły.
 3. Agnieszka Celińska– Manager Projektu „Przygotowanie instrumentów prawnych organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR”, Członek Kapituły.
 4. Paweł Sęktas– Manager Projektu „Przygotowanie instrumentów prawnych organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR”, Członek Kapituły.
 5. Paweł Sobkowicz– Profesor NCBJ, Członek Kapituły.
 1. Skład Kapituły może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej NCBJ.
 2. Członkowie Kapituły decydują i oceniają Logo w skali 1–5 punktów w poniższych kategoriach:
 1. Walory estetyczne Logo.
 2. Uniwersalność Logo.
 3. Nawiązanie tematyczne do projektu „Przygotowanie instrumentów prawnych organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR”,
 4. Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 2. W przypadku gdy Komisja Konkursowa uzna, że oceniane projekty spełniają w niewystarczający sposób warunki wskazane przez Organizatora, może podjąć decyzję o negocjowaniu z projektantem zmian, we wskazanym przez Komisję projekcie, w celu uzyskania zadowalającego efektu.
 3. Z posiedzenia Kapituły sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków Kapituły obecnych na posiedzeniu oraz informacje o liczbie punktów przyznanych każdemu Logo przez poszczególnych członków Kapituły. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków Kapituły i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora
 4. Kapituła dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na konkurs do dnia 15.02.2021 roku. Kapituła wybierze jeden najlepszy projekt. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 5. Nagroda w Konkursie, zwana dalej, Nagrodą” jest fundowana przez Organizatora.
 6. Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 1 700 zł (tysiąc siedemset) netto.
 7. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
 9. Nagroda zostanie wypłacona Laureatowi Konkursu po zawarciu Umowy, o której mowa w § 7 Regulaminu oraz po otrzymaniu przez Przewodniczącą Kapituły przesłanego projektu Logo w formatach wskazanych w § 7 ust. 5 Regulaminu jak również Księgi Znaków, w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia spełnienia najpóźniejszego z wymagań przewidzianego w § 7 ust. 5–9 Regulaminu.
 10. Nagroda zostanie wypłacona przez Organizatora na rachunek bankowy wskazany przez Laureata.

 

§7. Prawa autorskie

 1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział jedynie propozycje Logo, które są̨ wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestnika, nie naruszające praw osób trzecich i wolne od wad prawnych. Z chwilą zgłoszenia projektu Logo do Konkursu uczestnik wyraża zgodę̨ na korzystanie z projektu przez organizatora dla celów konkursowych.
 2. Po ogłoszeniu wyników Konkursu następuje przeniesienie na NCBJ autorskich praw majątkowych przez autora/ów projektu zwycięskiego Logo i nieodpłatne wykorzystywanie go na wszystkich polach eksploatacji. NCBJ będzie uprawniony do korzystania z zaprojektowanego przez laureata Logo bez konieczności podawania danych zwycięzcy Konkursu.
 3. Organizator będzie miał w szczególności prawo do:
 1. Upowszechniania, utrwalania, modyfikowania oraz zwielokrotniania Logo bez ograniczeń;
 2. Rozpowszechniania Logo w dowolny sposób, tj. poprzez publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie
 3. Dokonywania obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –wprowadzać́ do obrotu, użyczać́ lub wynajmować́ oryginał i egzemplarze Logo.
 1. Szczegółowa umowa przejścia praw autorskich zostanie zawarta z laureatem korespondencyjnie – w trybie opisanym w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.
 2. Laureat zobowiązuje się do przesłania Logo na adres e-mail: sekretariat.HTR@ncbj.gov.pl w wysokiej rozdzielczości w formacie cdr lub ai lub eps jak również Księgi Znaków w terminie 7 dni od dnia poinformowania Laureata o zwycięstwie w Konkursie drogą e-mail na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail Uczestnika (dalej „termin dostarczenia Logo”).
 3. Przez Księgę Znaku Organizator rozumie:
 1. opis znaczenia znaku,
 2. opis budowy znaku
 3. opis zastosowanej kolorystki znaku,
 4. pole ochronne znaku
 5. wersje monochromatyczną oraz achromatyczną,
 6. opis zalecanych rodzajów czcionek, kolorów tła,
 7. opis niepoprawnych rodzajów czcionek, kolorów tła,
 8. maksymalne ustandaryzowanie znaku wraz z dokładnym opisem,
 9. przykłady użycia znaku na wizytówkach, plakatach, infrastrukturze laboratoryjnej, stoiskach reklamowych, a także wewnętrznej i zewnętrznej wizualizacji budynków, w tym laboratoriów.
 1. Laureat udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Logo, w tym również do wykorzystywania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.
 2. Na adres e-mail, podany przez Laureata w Zgłoszeniu, Organizator prześle Laureatowi projekt Umowy. Laureat jest zobowiązany niezwłocznie wydrukować Umowę w dwóch egzemplarzach, uzupełnić swoje dane, podpisać umowę i przesłać do Organizatora na adres wskazany w Umowie oba podpisane egzemplarze umowy. Organizator podpisze otrzymane od Laureata egzemplarze Umowy i jeden z nich, podpisany przez obie strony, odeśle do Laureata.
 3. W przypadku, gdy Laureat w ciągu 7dni kalendarzowych od dostarczenia mu projektu Umowy, nie prześle do Organizatora podpisanych egzemplarzy Umowy, Organizator prześle Laureatowi e-mail wyznaczający mu dodatkowy 7 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli Laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, Organizator nie wypłaci Laureatowi Nagrody. Organizator unieważnia Konkurs.

 

§8. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1–88).) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
 4. Organizator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o którym mowa w art. 37–39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Organizatora: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7,05-400 Otwock lub e-mail: iod@ncbj, gov. pl;
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Organizatora związanych z realizacją Konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
 10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów Logo jak i dokumentów zgłoszeniowych.
 2. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z brzemieniem §8 Regulaminu.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Regulaminu, kierując swoje zapytania pisemnie na e-mail: sekretariat.HTR@ncbj.gov.pl
 4. Organizator odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania Zgłoszenia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął do Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Zgłoszenia. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął po upływie terminu składania Zgłoszenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Organizator może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Jednocześnie Organizator informuje, iż ewentualne przedłużenie terminu składania Zgłoszeń nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku, tzn. nie wydłuża go.
 5. Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie są wiążące dla Uczestników.
 6. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919–921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 7. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.ncbj.gov.pl

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik 1. do regulaminu konkursu120.28 KB
Zwycięzcą konkursu na logo projektu GoHTR jest pan Piotr Felszyński
Zwycięzcą konkursu na logo projektu GoHTR jest pan Piotr Felszyński