konkurs na "Projekty aplikacyjne" w ramach Działania 4.1.4

NCBiR ogłosiło konkurs na projekty aplikacyjne w Programie POIR, dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań.

Konkurs w ramach działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” to propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej. Zgłaszane w konkursie projekty, będą musiały wpisywać się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia o wysokim poziomie innowacyjności, a jednym z kryteriów oceny będzie opłacalność wdrożenia.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których wartość kosztów kwalifikowalnych mieści się w przedziale od 2 do 10 mln zł i które będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż 30%. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 18 września do 18 grudnia 2017 r., przy czym będzie on podzielony na etapy. Decyzję o dofinansowaniu konsorcja otrzymają w ok. 90 dni od zakończenia danego etapu.

Kontakt w sprawie składania wnioskó do NCBiR:
Dział Badań i Współpracy Międzynarodowej NCBJ (tel: 22 273 15 87)
Justyna Szadkowska (justyna.szadkowska@ncbj.gov.pl)