Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze MEiN

Programy i Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nową stronę programy.nauka.gov.pl dedykowaną programom wsparcia dla studentów, naukowców i instytucji. ----

Szansa dla projektów w ramach programu prowadzonego w trybie ciągłym "Projekty Międzynarodowe Współfinansowane"

Pro­gram „Pro­jekty Mie­dzy­na­ro­dowe Współ­fi­nan­so­wane” umoż­li­wia finan­so­wa­nie pro­jek­tów do wyso­ko­ści 90% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych, pono­szo­nych przez wnio­sko­dawcę ze środ­ków kra­jo­wych. ----

Warsztaty ERC

Polska Akademia Nauk i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMIK) w Warszawie, zapraszają naukowców, chcących aplikować o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), do wzięcia udziału w warsztatach skierowanych do obecnych i przyszłych liderów naukowych. ----

Zaproszenie do zgłaszania tematów na wymianę osobową z Austrią na lata 2017-2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych. ----

Zaproszenie do składania wniosków na wymianę osobową w ramach programu wykonawczego z DAAD na lata 2017-2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do składania wniosków o wprowadzenie tematów badawczych do wspólnego programu wykonawczego na lata 2017-2018. ----

Strony