OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, REGON 001024043, NIP 532-010-01-25.
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, czy też przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NCBJ, na adres podany powyżej lub drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@ncbj. gov. pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Realizacja celów statutowych NCBJ, w tym jako instytutu naukowego

w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c)

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Obsługa bieżącej działalności, realizacja zamówień, prowadzenie dokumentacji wewnętrznej (np. dla celów podatkowych) itp.

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dokonywanie rozliczeń, wystawianie faktur

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

przesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt
  4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
   z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NCBJ przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest NCBJ.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w NCBJ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 7. Powyższe prawa należy kierować do NCBJ zgodnie z danymi podanymi na wstępie. Jeżeli NCBJ nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek
  w oparciu o dokonane zgłoszenie, NCBJ zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedzi na zgłoszenie udzielone zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, NCBJ poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres
  e-mail, z którego wysłany był wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).