Menu odnośników dodatkowych

Osiągnięcia i nagrody

Polski lek wchodzi do Europy

Tektrotyd, lek opracowany i wytwarzany  w Ośrodku Radioizotopów POLATOM (NCBJ), otrzymał  rejestracje umożliwiające  stosowanie w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej
Tektrotyd (99mTc-Tektrotyd), lek opracowany i wytwarzany  w Ośrodku Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), otrzymał właśnie rejestracje umożliwiające jego stosowanie w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki unikatowym właściwościom polskiego produktu oraz niskiej cenie skuteczna diagnostyka i terapia onkologiczna będzie dostępna dla coraz większej liczby pacjentów z całego świata. ----

Tegoroczny Konkurs „Fizyczne Ścieżki” rozstrzygnięty

Tegoroczny Konkurs „Fizyczne Ścieżki” rozstrzygnięty – fot. Centrum Nauki Kopernik
Naj­lep­si zo­sta­li wy­ło­nie­ni przez ju­ry kon­kur­su po pre­zen­ta­cji prac w In­sty­tu­cie Fi­zy­ki PAN. Tam mło­dzi ba­da­cze za­pre­zen­to­wa­li swo­je pra­ce ju­ry, or­ga­ni­za­to­rom, in­nym uczest­ni­kom, na­uczy­cie­lom i za­pro­szo­nym go­ściom, m. in. prof. dr. hab. Ma­ria­no­wi Gryn­ber­go­wi z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go (któ­ry jest też człon­kiem Ko­mi­te­tu Doradcze­go Kon­kur­su), prof. dr. hab. Je­rze­mu Za­cho­row­skiemu z Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go i dr. Krzysz­to­fo­wi Kar­pie­rzo­wi z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. ----

Podsumowanie ćwiczeń „Patrol-2015” w Świerku

Komandor Jacek Barański i pułkownik Bogusław Kot na spotkaniu z prof. Krzysztofem Kurkiem, dyr. NCBJ - fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
W Narodowym Centrum Badań Jądrowych 11 stycznia br. gościliśmy komandora Jacka Barańskiego i pułkownika Bogusława Kota. Prof. Krzysztof Kurek odebrał  podziękowania za życzliwość i zaangażowanie pracowników NCBJ w przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia KSWSiA „Patrol -2015”. ----

Nagroda dla NCBJ za wzorcową politykę informacyjną

Marek Sieczkowski (L), rzecznik prasowy Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Urszula Rybicka (C), red. prowadząca Serwis Nauka w Polsce PAP oraz Lidia Sobańska (P) członek Zarządu PAP SA. Fot. PAP/ B.Szumiec-Presch
Marek Sieczkowski, rzecznik Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), otrzymał wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. Prestiżowa nagroda przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Serwis PAP Nauka w Polsce w ramach konkursu "Popularyzator Nauki 2015" jest potwierdzeniem skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych. ----

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne nagrodziło absolwentów kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa, których prace powstały w Świerku

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne nagrodziło prace licencjackie wykonane w Świerku
W XVI Konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepsze prace z atomistyki przygotowane w latach 2014/2015 w kategorii prac licencjackich pierwszą i trzecią nagrodę przyznano pracom, które powstały w Świerku. ----

Strony