Adiunkt - fizyka doświadczalna

Data ogłoszenia: 
15 lut 2016 - 07:15
Termin zbierania ofert: 
1 mar 2016 - 13:45

Adiunkt

Dyscyplina naukowa: fizyka doświadczalna

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych w Otwocku/Świerku.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618).

Od kandydata oczekuje się stopnia naukowego doktora, udokumentowanej wiedzy w zakresie geochemii, mineralogii i petrologii oraz doświadczenia w zakresie badań z wykorzystaniem technik jądrowych w ochronie środowiska, geologii i badaniach materiałowych (pomiary spektrometryczne skał, gleb, wody, powietrza, materii pozaziemskiej, prób materiałowych itp.) z zastosowaniem zaawansowanych technik badawczych i pomiarowych (spektroskopia gamma, INAA, SEM/EDX, XRD, mikroskopia optyczna ICP MS). Wiedza i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej będzie dodatkowym atutem ze względu na prace w warunkach narażenia zawodowego na promieniowania jonizujące.

Warunki jakie ponadto powinien spełniać kandydat:

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk o Ziemi lub pokrewny;
 • uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1;
 • znajomość Ustawy Prawo atomowe ;
 • doświadczenie w zakresie analizy struktury materiałów;
 • umiejętność pracy w zespole, gotowość do udziału w pracach prowadzonych w instytucjach międzynarodowych;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

Kontakt

dr inż. Michał Gryziński

e-mail: michal.gryzinski@ncbj.gov.pl

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych

Świerk, bud 2, pok. 96

Miejsce składania ofert:

prof.  Krzysztof Wieteska

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty:

 • podanie,
 • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej (jeśli istnieją),
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.