Adiunkt - fizyka jądrowa

Data ogłoszenia: 
11 Maj 2016 - 12:00
Termin zbierania ofert: 
20 Maj 2016 - 23:45

Sta­no­wi­sko na­ukowe: ad­iunkt

Dy­scy­pli­na na­ukowa: fi­zy­ka ją­dro­wa

 

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych otwie­ra kon­kurs na dwa sta­no­wi­ska ad­iunk­ta

w Za­kła­dzie Fi­zy­ki De­tek­to­rów TJ3 z sie­dzi­bą w Otwoc­ku.

 

Do kon­kur­su mo­że przy­stą­pić oso­ba, któ­ra speł­nia wy­mo­gi okre­ślo­ne w art. 43 usta­wy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o in­sty­tu­tach ba­daw­czych (Dz. U. Nr 96, poz. 618).

 

Wa­run­ki ja­kie po­wi­nien speł­niać kan­dy­dat:

 • sto­pień na­uko­wy dok­to­ra na­uk fi­zycz­nych;
 • do­świad­cze­nie w pro­wa­dze­niu po­mia­rów z wy­ko­rzy­sta­niem de­tek­to­rów pro­mie­nio­wa­nia jo­ni­zu­ją­ce­go, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem de­tek­to­rów scyn­ty­la­cyj­nych oraz pół­prze­wod­ni­ko­wych;
 • do­świad­cze­nie w pra­cy z de­tek­to­ra­mi neu­tro­nów pręd­kich oraz wol­nych;
 • do­świad­cze­nie w pro­wa­dze­niu po­mia­rów ak­ty­wa­cyj­nych z wy­ko­rzy­sta­niem sztucz­nych źró­deł pro­mie­nio­wa­nia (ak­ce­le­ra­to­ry li­nio­we lub ge­ne­ra­to­ry neu­tro­nów);
 • umie­jęt­ność wy­ko­rzy­sty­wa­nia po­sia­da­nych kwa­li­fi­ka­cji w pra­cy ze­spo­ło­wej, rów­nież w ze­spo­łach mię­dzy­na­ro­do­wych (bie­gła zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go w mo­wie i w pi­śmie);
 • udo­ku­men­to­wa­ny do­ro­bek na­uko­wy.

 

Kon­takt

Prof. dr hab. Krzysz­tof Wie­te­ska
Krzysz­tof. wie­te­ska­@ncbj. edu. pl
Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych
Otwock, ul. A. Soł­ta­na 7

Miej­sce skła­da­nia ofert

Prof. dr hab. Krzysz­tof Wie­te­ska
Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych
ul. An­drze­ja Soł­ta­na 7
05-400 Otwock, Świerk

Do­ku­men­ty:

 • po­da­nie,
 • dy­plom uzy­ska­nia stop­nia na­uko­we­go,
 • ży­cio­rys,
 • kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy dla oso­by ubie­ga­ją­cej się o za­trud­nie­nie,
 • wy­kaz pu­bli­ka­cji,
 • ko­pie naj­waż­niej­szych pu­bli­ka­cji nie­do­stęp­nych w for­mie elek­tro­nicz­nej,
 • wy­kaz pa­ten­tów, wdro­żeń i zgło­szeń,
 • au­to­re­fe­rat na­uko­wy,
 • wszel­kie in­ne moż­li­we do­ku­men­ty mo­gą­ce mieć wpływ na oce­nę.