Adiunkt – fizyka teoretyczna

Data ogłoszenia: 
3 sie 2016 - 11:45
Termin zbierania ofert: 
17 sie 2016 - 23:45

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych otwie­ra kon­kurs na sta­no­wi­sko ad­iunk­ta w Za­kła­dzie Fi­zy­ki Te­ore­tycz­nej BP2 z sie­dzi­bą w War­sza­wie.

Do kon­kur­su mo­że przy­stą­pić oso­ba, któ­ra speł­nia wy­mo­gi okre­ślo­ne w art. 43 usta­wy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o in­sty­tu­tach ba­daw­czych (Dz. U. Nr 96, poz. 618).

Wa­run­ki ja­kie po­wi­nien speł­niać kan­dy­dat:

 • sto­pień na­uko­wy dok­to­ra na­uk fi­zycz­nych w za­kre­sie fi­zy­ki teo­re­tycz­nej;
 • do­świad­cze­nie w ba­da­niach efek­tów ma­łych x-ow w roz­pra­sza­niu pro­to­nów i ją­der;
 • Zna­jo­mość kwan­to­wej teo­rii po­la, QCD oraz pro­ce­sów eks­klu­zyw­nych;
 • umie­jęt­ność pra­cy w ze­spo­le oraz śro­do­wi­sku mię­dzy­na­ro­do­wym;
 • do­bra zna­jo­mo­ści ję­zy­ka an­giel­skie­go w mo­wie i pi­śmie;
 • umie­jęt­no­ści pro­gra­mi­stycz­ne (For­tran) i umie­jęt­ność pra­cy na sys­te­mach unix-owych.

Kon­takt

Prof. dr hab. Krzysz­tof Wie­te­ska
Krzysz­tof. wie­te­ska­@ncbj. gov. pl
Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych
Otwock, ul. A. Soł­ta­na 7

Miej­sce skła­da­nia ofert

Prof. dr hab. Krzysz­tof Wie­te­ska
Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych
ul. An­drze­ja Soł­ta­na 7
05-400 Otwock, Świerk

Do­ku­men­ty:

 • po­da­nie,
 • dy­plom uzy­ska­nia stop­nia na­uko­we­go,
 • ży­cio­rys,
 • kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy dla oso­by ubie­ga­ją­cej się o za­trud­nie­nie,
 • wy­kaz pu­bli­ka­cji,
 • ko­pie naj­waż­niej­szych pu­bli­ka­cji nie­do­stęp­nych w for­mie elek­tro­nicz­nej,
 • wy­kaz pa­ten­tów, wdro­żeń i zgło­szeń,
 • au­to­re­fe­rat na­uko­wy,
 • wszel­kie in­ne moż­li­we do­ku­men­ty mo­gą­ce mieć wpływ na oce­nę.

Da­ta otwar­cia kon­kur­su:

03.08.2016

Da­ta nad­sy­ła­nia ofert:

17.08.2016