Adiunkt | Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych

Data ogłoszenia: 
25 sty 2019 - 06:00
Termin zbierania ofert: 
14 lut 2019 (Całodzienne)

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych z siedzibą w Otwocku/Świerku.

Od kandydata oczekuje się udokumentowanej wiedzy w zakresie badań nad próbkami środowiskowymi (gleba, skały, powietrze, pyły zawieszone, wody, osady denne) i technologicznymi (ścieki i osady ściekowe, węgle, popioły i inne próbki technologiczne), ze szczególnym uwzględnieniem metod spektrometrii jądrowej (spektrometria alfa, beta i gamma), ponadto atomowej spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej (ASA i AES) oraz chemicznej analizy instrumentalnej (XRD, HPLC, GC/MS, IC).

Wiedza i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej będzie dodatkowym atutem ze względu na pracę w warunkach narażenia zawodowego na promieniowanie jonizujące.

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych lub pokrewny;
 • znajomości Ustawy Prawo Atomowe i zasad ochrony radiologicznej;
 • doświadczenia w zakresie pobierania i przygotowania próbek do badań radiologicznych;
 • doświadczenia w zakresie spektrometrii promieniowania alfa, beta i gamma;
 • doświadczenia w zakresie analizy instrumentalnej, szczególnie technik: FT-IR, XRD, HPLC, GC/MS, AAS, AES;
 • doświadczenia w zakresie walidacji metod analitycznych;
 • dobrego stanu zdrowia – wymagany do uzyskania zgody na pracę w warunkach narażenia na promieniowanie kat. A;
 • umiejętności pracy w zespole, gotowości do udziału w pracach prowadzonych w instytucjach międzynarodowych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem języka technicznego (mile widziany certyfikat językowy).

Dokumenty: 

 • dyplom uzyskania stopnia naukowego;
 • życiorys;
 • wykaz publikacji;
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej;
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń;
 • autoreferat naukowy;
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt: 

Miejsce składania ofert: 

 • mgr inż. Tomasz Pliszczyński
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock, Świerk

Data otwarcia konkursu: 25.01.2019 r.
Ostateczny termin składania ofert: 14.02.2019 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.