Adiunkt w Zakładzie Fizyki Wysokich Energii

Data ogłoszenia: 
5 lip 2018 - 12:30
Termin zbierania ofert: 
31 sie 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na pozycję adiunkta w Zakładzie Fizyki Wysokich Energii. Praca będzie wykonywana w Warszawskiej Grupie Neutrinowej (http://neutrino.ncbj.gov.pl/), w ramach eksperymentu T2K. Grupa zaangażowana jest głównie w analizy związane z bliskim detektorem eksperymentu (ND280), w tym pomiary przekrojów czynnych w różnych kanałach oddziaływań neutrin oraz wyznaczanie błędów systematycznych związanych z efektami detektorowymi. Przewidywane jest rozszerzenie działalności o udział w analizie oscylacyjnej, w którą może się zaangażować kandydat(ka). Możliwy jest też jej/jego udział w pracach nad przygotowaniem i wdrożeniem planowanych ulepszeń bliskiego detektora – takich jak symulacje, studia nad czułością, testy detektorów, oprogramowanie do kalibracji i rekonstrukcji; oraz zaangażowanie w projekty dotyczące wodnych detektorów czerenkowskich (Super-Kamiokande, E61 – NuPrism, Hyper-Kamiokande).

Grupa ma zapewnione finansowanie na wyjazdy zagraniczne do współpracujących instytucji w Europie oraz Japonii, przewiduje się też udział oraz wystąpienia na spotkaniach współpracy T2K i międzynarodowych konferencjach/warsztatach.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Fizyki Wysokich Energii w NCBJ

na stanowisko: Adiunkt

Dyscyplina naukowa: fizyka doświadczalna cząstek

 

Wymagania:

 • tytuł doktora fizyki ze specjalnością związaną z fizyką cząstek elementarnych, fizyką jądrową lub metodami komputerowymi fizyki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne sporządzanie publikacji, dokumentacji oraz udział w pracy w międzynarodowym zespole badawczym,
 • doświadczenie w pracy z komputerem: bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego obiektowego języka programowania (preferowany C++) oraz środowiska UNIX/LINUX. Mile widziana znajomość pakietu Geant4,
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole badawczym (preferowane eksperymenty związane z fizyką neutrin); atutem będą odbyte staże post-doc,
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, wystąpienia konferencyjne),
 • umiejętności analityczne, znajomość metod statystycznych lub doświadczenie z detektorami (procesy testów i kalibracji) i elektroniką,
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

 

Dokumenty:

 • CV z opisem osiągnięć i dorobku naukowego, zawierające oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883”.
 • Wykaz publikacji, informacja o odbytych kursach, stażach w ośrodkach naukowych, otrzymanych stypendiach, udziale w konferencjach, przyznanych nagrodach.
 • List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych.
 • Kopia lub skan dyplomu ukończenia studiów doktoranckich lub informacja o terminie obrony.
 • Dane kontaktowe do 1-2 osób (email, telefon, jednostka naukowa) mogących udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce.
 • Adres email do kandydata.

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę z wynagrodzeniem w wysokości ok. 4000 PLN/miesiąc brutto, na 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Możliwe jest dodatkowe finansowanie z grantów uzyskanych w przyszłości przez grupę.

 

Kontakt:

 

Miejsce składania ofert:

 • elektronicznie na podany wyżej adres e-mail,
 • pocztą na podany wyżej adres,
 • osobiście w sekretariacie zakładu BP3 w godzinach 9-15.

 

Ostateczny termin składania ofert: 31 sierpnia 2018

Termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec września 2018 (dokładny termin zostanie podany do wiadomości kandydatów). O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną.
Termin rozpoczęcia pracy badawczej:  listopad 2018. Miejsce pracy: Warszawa.
 

 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.