Adiunkt — zastosowania medyczne elektroniki, technik matematycznych i informatycznych

Data ogłoszenia: 
11 lip 2016 - 08:15
Termin zbierania ofert: 
15 sie 2016 - 23:45

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych otwie­ra kon­kurs na sta­no­wi­sko ad­iunk­ta w De­par­ta­men­cie Ba­dań Ukła­dów Zło­żo­nych z sie­dzi­bą w Otwoc­ku­/Świer­ku.

Do kon­kur­su mo­że przy­stą­pić oso­ba, któ­ra speł­nia wy­mo­gi okre­ślo­ne w art. 43 usta­wy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o in­sty­tu­tach ba­daw­czych (Dz. U. Nr 96, poz. 618).

Wa­run­ki ja­kie po­wi­nien speł­niać kan­dy­dat:

 1. Po­sia­da­nie stop­nia dok­to­ra w dzie­dzi­nie na­uk ma­te­ma­tycz­nych, fi­zycz­nych lub tech­nicz­nych.
 2. Za­in­te­re­so­wa­nia i kwa­li­fi­ka­cje w dzie­dzi­nie za­sto­so­wań me­dycz­nych elek­tro­ni­ki oraz tech­nik ma­te­ma­tycz­nych i in­for­ma­tycz­nych, a w szcze­gól­no­ści:
  • zna­jo­mość prak­tycz­na sys­te­mów opar­tych na UNIX’ie i ję­zy­ków skryp­to­wych,
  • bie­głość w po­słu­gi­wa­niu się ję­zy­kami pro­gra­mo­wa­nia i na­rzę­dzia­mi ana­li­zy wy­so­kie­go po­zio­mu,
  • umie­jęt­ność pra­cy z no­wo­cze­sny­mi sys­te­ma­mi kom­pu­te­ro­wy­mi o du­żej wy­daj­no­ści,
  • zna­jo­mość tech­nik nu­me­rycz­nych zwią­za­nych z re­kon­struk­cją sy­gna­łów i obra­zo­wa­niem,
  • zna­jo­mość tech­nik ma­te­ma­tycz­nych zwią­za­nych z ana­li­zą da­nych re­duk­cją da­nych i mo­de­la­mi zja­wisk lo­so­wych.
 3. Udo­ku­men­to­wa­ny do­ro­bek na­uko­wo-ba­daw­czy w po­sta­ci pu­bli­ka­cji w cza­so­pi­smach na­uko­wych o za­się­gu mię­dzy­na­ro­do­wym oraz pre­zen­ta­cji na kon­fe­ren­cjach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych.
 4. Do­świad­cze­nie w wy­ko­na­niu pro­jek­tów na­uko­wo-ba­daw­czych i współ­pra­cy, w tym mię­dzy­na­ro­do­wej.
 5. Go­to­wość i ini­cja­ty­wa w po­dej­mo­wa­niu no­wych pro­jek­tów, tak­że ja­ko kie­row­nik pro­jek­tów.
 6. Ko­mu­ni­ka­tyw­ność i umie­jęt­ność prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy.
 7. Do­bra zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go.

Kon­takt

Prof. dr hab. Krzysz­tof Wie­te­ska
Krzysz­tof. wie­te­ska­@ncbj. edu. pl
Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych
Otwock, ul. A. Soł­ta­na 7

Miej­sce skła­da­nia ofert

Prof. dr hab. Krzysz­tof Wie­te­ska
Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych
ul. An­drze­ja Soł­ta­na 7
05-400 Otwock, Świerk

Do­ku­men­ty:

 • po­da­nie,
 • dy­plom uzy­ska­nia stop­nia na­uko­we­go,
 • ży­cio­rys,
 • kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy dla oso­by ubie­ga­ją­cej się o za­trud­nie­nie,
 • wy­kaz pu­bli­ka­cji,
 • ko­pie naj­waż­niej­szych pu­bli­ka­cji nie­do­stęp­nych w for­mie elek­tro­nicz­nej,
 • wy­kaz pa­ten­tów, wdro­żeń i zgło­szeń,
 • au­to­re­fe­rat na­uko­wy,
 • wszel­kie in­ne moż­li­we do­ku­men­ty mo­gą­ce mieć wpływ na oce­nę.

 

Da­ta otwar­cia kon­kur­su:

11.07.2016

Da­ta nad­sy­ła­nia ofert:

15.08.2016