Administrator systemów Linux i bezpieczeństwa

Data ogłoszenia: 
18 Maj 2016 - 09:45
Termin zbierania ofert: 
31 lip 2016 - 23:45

De­par­ta­ment Ukła­dów Zło­żo­nych (DUZ) po­szu­ku­je pra­cow­ni­ków w za­kre­sie ad­mi­ni­stra­cji sys­temów Li­nux oraz sys­temów bez­pie­czeń­stwa IT

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (De­par­ta­ment Ukła­dów Zło­żo­nych) po­szu­ku­je in­for­ma­ty­ka do pra­cy przy jed­nym z naj­więk­szych w Pol­sce kla­strów obli­cze­nio­wych. W ra­mach Cen­trum In­for­ma­tycz­ne­go Świerk pro­wa­dzo­ne są pra­ce nad zwięk­sze­niem efek­tyw­no­ści wy­ko­rzy­sta­nia za­so­bów HPC. Jed­nym z roz­pa­try­wa­nych roz­wią­zań jest plat­for­ma Clo­ud. Po­szu­ki­wa­ne są oso­by do prac zwią­za­nych z opra­co­wa­niem pla­nu i wdro­że­niem ta­kiej plat­for­my ra­mach kla­stra CIŚ. Szcze­gól­ny na­cisk kła­dzio­ny bę­dzie na uni­wer­sal­ność roz­wią­za­nia, oraz jak naj­efek­tyw­niej­sze wy­ko­rzy­sta­nie obec­nie ist­nie­ją­cych za­so­bów sprzę­to­wych i sys­temowych kla­stra

 • Lo­ka­li­za­cja: Świerk ko­ło Otwoc­ka (za­pew­nia­my do­jaz­dy au­to­bu­sa­mi pra­cow­ni­czy­mi z War­sza­wy, Otwoc­ka i Gar­wo­li­na)

Ja­kich cech wy­ma­ga się od kan­dy­da­tów?

 • zna­jo­mość bu­do­wy sie­ci te­le­in­for­ma­tycz­nych,
 • zna­jo­mość za­gad­nień do­ty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go,
 • do­świad­cze­nie w ad­mi­ni­stra­cji sys­temami Li­nux,
 • zna­jo­mość na­rzę­dzi umoż­li­wia­ją­cych ana­li­zę i prze­twa­rza­nie ru­chu sie­cio­we­go,
 • zna­jo­mo­ści ję­zy­ków Py­thon oraz bash,
 • umie­jęt­ność two­rze­nia do­ku­men­ta­cji (sys­tem wi­ki),
 • su­mien­no­ści, za­an­ga­żo­wa­nia i umie­jęt­no­ści do­brej or­ga­ni­za­cji pra­cy.

Do­dat­ko­we atu­ty:

 • do­świad­cze­nie w pra­cy z ma­szy­na­mi wir­tu­al­ny­mi (np. KVM),
 • do­świad­cze­nie w kon­fi­gu­ra­cji plat­for­my OpenStack,
 • do­świad­cze­nie w pra­cy z kon­te­ne­ra­mi Doc­ker,
 • zna­jo­mość tech­nik or­kie­stra­cji An­si­ble lub Pup­pet,
 • do­świad­cze­nie w pra­cy z re­po­zy­to­rium ko­du (np. GIT, SVN).

A co w za­mian?

 • cie­ka­wa pra­ca w naj­więk­szym in­sty­tu­cie ba­daw­czym w Pol­sce,
 • moż­li­wość roz­wo­ju za­wo­do­we­go,
 • przy­ja­zna at­mos­fe­ra pra­cy w mło­dym ze­spo­le.

Za­in­te­re­so­wa­ny?

Apli­ka­cje (list mo­ty­wa­cyj­ny oraz cv) pro­szę prze­sy­łać na ad­res Re­kru­ta­cja. CIS@ncbj. gov. pl z do­pi­skiem w ma­ilu i w CV: „DUZ ad­mi­ni­stra­tor”.