Ana­li­tyk che­micz­ny

Data ogłoszenia: 
28 lip 2016 - 08:15
Termin zbierania ofert: 
15 sie 2016 - 23:45

La­bo­ra­to­rium Po­mia­rów Do­zy­me­trycz­nych
Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych w Otwoc­ku-Świer­ku
po­szu­ku­je kan­dy­da­ta na sta­no­wi­sko: ana­li­tyk che­micz­ny

Za­kres obo­wiąz­ków:

  • pra­ca la­bo­ra­toryj­na w za­kre­sie ba­dań ra­dio­che­micz­nych pró­bek śro­do­wi­sko­wych oraz pró­bek mo­czu,
  • pre­pa­ra­ty­ka pró­bek i wy­ko­ny­wa­nie ba­dań,
  • udział w opra­co­wy­wa­niu pro­ce­dur ope­ra­cyj­nych, in­struk­cji.

Wy­ma­ga­nia:

  • wy­kształ­ce­nie wyż­sze o kie­run­ku che­micz­nym lub po­krew­nym,
  • su­mien­ność, do­kład­ność i do­bra or­ga­ni­za­cja pra­cy
  • sa­mo­dziel­ność,
  • umie­jęt­ność pra­cy w ze­spo­le,
  • do­bra zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go,
  • zna­jo­mość ob­słu­gi kom­pu­te­ra (pa­kiet MS Of­fi­ce)
  • zna­jo­mość nor­my ISO/IEC 17025 oraz do­świad­cze­nie na po­dob­nym sta­no­wi­sku bę­dą do­dat­ko­wym atu­tem.

Kon­takt:

CV pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: to­masz.plisz­czyn­ski­@ncbj.gov.pl

Ter­min skła­da­nia do­ku­men­tów: 15-08-2016 r.

In­ne in­for­ma­cje:

Pro­si­my o do­łą­cze­nie oświad­cze­nia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych do ce­lów re­kru­ta­cji.

Za­strze­ga­my so­bie moż­li­wość kon­tak­tu je­dy­nie z wy­bra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi oraz pra­wo do po­wia­do­mie­nia o pod­ję­tej de­cy­zji w spra­wie ob­sa­dze­nia sta­no­wi­ska je­dy­nie wy­bra­nych kan­dy­da­tów. Zło­żo­ne do­ku­men­ty nie bę­dą zwra­ca­ne.