Doktorant – doświadczalna fizyka cząstek elementarnych

Data ogłoszenia: 
4 lip 2016 - 08:00
Termin zbierania ofert: 
31 lip 2016 - 23:45

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych otwie­ra kon­kurs na sty­pen­dium na­uko­we w pro­jek­cie OPUS 2014/15/B/ST2/03998 (fi­nan­so­wa­nym przez Na­ro­do­we Cen­trum Nau­ki) pt. ,,Po­szu­ki­wa­nie dłu­go­ży­cio­wych ma­syw­nych na­ła­do­wa­nych czą­stek za po­mo­cą de­tek­to­ra CMS przy LHC dzia­ła­ją­cym z ener­gią zde­rzeń pro­ton-pro­ton 13 TeV’’

Wy­so­kość sty­pen­dium to 3000 PLN mie­sięcz­nie do koń­ca tr­wa­nia pro­jektu (→ 2018).

Głów­nym ce­lem sty­pen­dium jest udział w po­szu­ki­wa­niu ma­syw­nych na­ła­do­wa­nych czą­stek o dłu­gich, ale skoń­czo­nych cza­sach ży­cia w eks­pe­ry­men­cie CMS przy LHC. Jed­ną z mo­ty­wa­cji jest moż­li­wość, że ciem­ną ma­te­rię two­rzą bar­dzo sła­bo od­dzia­łu­ją­ce cząst­ki (np. gra­wi­ti­no). Od­kry­cie te­go ty­pu sce­na­riu­sza jest obec­nie moż­li­we tyl­ko za po­mo­cą LHC po­przez ob­ser­wa­cję ma­syw­niej­szych czą­stek na nie się roz­pa­da­ją­cych.

Sty­pen­dium mo­że otrzy­my­wać wy­łącz­nie oso­ba, któ­ra speł­nia wy­mo­gi okre­ślo­ne w ,,Re­gu­la­mi­nie przy­zna­wa­nia sty­pen­diów na­uko­wych dla mło­dych na­ukow­ców’’
https: //www. ncn. gov. pl/si­te­s/de­faul­t/fi­le­s/pli­ki­/re­gu­la­min-przy­zna­wa­nia-sty­pen­diow. pdf.
Na­tu­ral­ną dro­gą do speł­nie­nia tych wy­mo­gów jest za­kwa­li­fi­ko­wa­nie się na stu­dia dok­to­ranc­kie NCBJ (patrz: http: //www. ncbj. gov. pl/pl/ba­da­nia-na­uko­we/stu­dia-dok­to­ranc­kie, ter­min skła­da­nia do­ku­men­tów w naj­bliż­szym na­bo­rze upły­wa dwa ty­go­dnie przed 20 wrze­śnia 2016 ro­ku, moż­li­we jest prze­pro­wa­dze­nie do­dat­ko­wej wcze­śniej­szej re­kru­ta­cji).

Wa­run­ki ja­kie po­wi­nien speł­niać kan­dy­dat:

 • sto­pień ma­gi­stra (na­uki ści­słe, pre­fe­ro­wa­na fi­zy­ka)
  lub od­by­wa­nie stu­diów ma­gi­ster­skich (ostat­nie dwa la­ta)
  lub by­cie dok­to­ran­tem po­łą­czo­ne z de­kla­ra­cją za­an­ga­żo­wa­nia w pro­jekt na 100%;
 • udo­ku­men­to­wa­ne za­in­te­re­so­wa­nie do­świad­czal­ną fi­zy­ką czą­stek ele­men­tar­nych;
 • umie­jęt­ność pra­cy w mię­dzy­na­ro­do­wym ze­spo­le;
 • do­bra zna­jo­mo­ści ję­zy­ka an­giel­skie­go w mo­wie i pi­śmie;
 • umie­jęt­no­ści pro­gra­mi­stycz­ne (uni­x/li­nux, ję­zy­ki skryp­to­we, C++);

Kon­takt

dr hab. inż. Piotr Za­lew­ski (piotr. za­lew­ski­@ncbj. gov. pl)
Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych,
ul. Ho­ża 69, 00-681 War­sza­wa

Miej­sce skła­da­nia ofert:

 • elek­tro­nicz­nie: piotr. za­lew­ski­@ncbj. gov. pl
 • pocz­tą: Piotr Za­lew­ski, Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych
  00-681 War­sza­wa, ul. Ho­ża 69
 • oso­bi­ście: se­kre­ta­riat Za­kła­du Fi­zy­ki Wiel­kich Ener­gii (BP3) NCBJ
  00-681 War­sza­wa, ul. Ho­ża 69

Do­ku­men­ty:

 • po­da­nie (wraz z kon­tak­to­wym ad­re­sem elek­tro­nicz­nym);
 • życiorys;
 • kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy;
 • wy­ciąg z kart eg­za­mi­na­cyj­nych;
 • od­pis dy­plo­mu ukoń­cze­nia stu­diów (w przy­pad­ku po­sia­da­nia ty­tu­łu za­wo­do­we­go ma­gi­stra, w prze­ciw­nym wy­pad­ku kon­spekt pra­cy ma­gi­ster­skiej wraz z po­da­niem pla­no­wa­ne­go ter­minu jej za­koń­cze­nia);
 • wy­kaz osią­gnięć na­uko­wych mło­de­go na­ukow­ca, w tym pu­bli­ka­cji w re­no­mo­wa­nych wy­daw­nic­twa­ch/cza­so­pi­smach na­uko­wych;
 • wy­kaz wy­róż­nień wy­ni­ka­ją­cych z pro­wa­dze­nia ba­dań na­uko­wych, sty­pen­diów, na­gród oraz opis do­świad­cze­nia na­uko­we­go zdo­by­te­go po­za ma­cie­rzy­stą jed­nost­ką na­uko­wą w kra­ju lub za gra­ni­cą (warsz­ta­ty i szko­le­nia na­uko­we, udział w pro­jek­tach ba­daw­czych);
 • opi­nia opie­ku­na pra­cy ma­gi­ster­skiej lub in­nego opie­ku­na na­uko­we­go;
 • wszel­kie in­ne do­ku­men­ty mo­gą­ce mieć wpływ na oce­nę.

Da­ta otwar­cia kon­kur­su:

4.07.2016

Osta­tecz­ny ter­min nad­sy­ła­nia ofert:

31.07.2016 godz. 24:00

Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su:

17.08.2016