Elektromonter

Data ogłoszenia: 
8 lip 2016 - 08:30
Termin zbierania ofert: 
15 lip 2016 - 23:45

Dział Elek­trycz­ny Służ­by Tech­nicz­nej Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych w Otwoc­ku – Świer­ku po­szu­ku­je 2 kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko: elek­tro­mon­te­ra

Za­kres obo­wiąz­ków:

Wy­ko­ny­wa­nie in­sta­la­cji elek­trycz­nych, ukła­dów ste­ro­wa­nia, wy­ko­ny­wa­nie prze­glą­dów, oglę­dzin, kon­ser­wa­cji sta­cji trans­for­ma­to­ro­wych, roz­dziel­ni, urzą­dzeń elek­trycz­nych, na­pę­dów elek­trycz­nych.

Wy­ma­ga­nia:

  • wy­kształ­ce­nie śred­nie o kie­run­ku elek­tro­tech­ni­ka,
  • świa­dec­two kwa­li­fi­ka­cyj­ne upraw­nia­ją­ce do zaj­mo­wa­nia się eks­plo­ata­cją urzą­dzeń, in­sta­la­cji
    sie­ci o na­pię­ciu zna­mio­no­wym do 1 kV na sta­no­wi­sku eks­plo­ata­cji,
  • pod­sta­wo­wa zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go,
  • zna­jo­mość ry­sun­ku tech­nicz­ne­go i umie­jęt­ność czy­ta­nia do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej,
  • peł­na dys­po­zy­cyj­ność,
  • zna­jo­mość ob­słu­gi kom­pu­te­ra (MS Of­fi­ce),
  • pra­wojazdy kat. B,
  • do­bry stan zdro­wia (pra­ca na wy­so­ko­ści).

Kon­takt:

CV pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: mi­ro­slaw. bed­na­re­k@ncbj. gov. pl

Ter­min skła­da­nia do­ku­men­tów: 15.07.2016 r.

In­ne in­for­ma­cje:

Pro­si­my o do­łą­cze­nie oświad­cze­nia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych do ce­lów re­kru­ta­cji.

Za­strze­ga­my so­bie moż­li­wość kon­tak­tu je­dy­nie z wy­bra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi oraz pra­wo do po­wia­do­mie­nia o pod­ję­tej de­cy­zji w spra­wie ob­sa­dze­nia sta­no­wi­ska je­dy­nie wy­bra­nych kan­dy­da­tów. Zło­żo­ne do­ku­men­ty nie bę­dą zwra­ca­ne.