Elektronik

Data ogłoszenia: 
18 kwi 2016 - 12:00
Termin zbierania ofert: 
6 Maj 2016 - 23:45

Park Naukowo-Technologiczny w Otwocku- Świerku poszukuje kandydata na  stanowisko  elektronika

Osoby ubiegające się o w/w  stanowisko  powinny spełniać następujące wymagania:

  • Wykształcenie wyższe w zakresie elektroniki lub studiów pokrewnych
  • Znajomość języka angielskiego
  • Znajomość obsługi komputera i aparatury badawczej    

Kontakt:

Piotr Warzybok – nr tel.  22 273 22 02

CV  prosimy przesyłać na adres: projekt.pnt@ncbj.gov.pl

Termin składania dokumentów:  06.05.2016 r.

Inne informacje:

Pro­si­my o do­łą­cze­nie oświad­cze­nia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych do ce­lów re­kru­ta­cji.

Za­strze­ga­my so­bie moż­li­wość kon­tak­tu je­dy­nie z wy­bra­ny­mi kan­dy­da­tami oraz pra­wo do po­wia­do­mie­nia o pod­ję­tej de­cy­zji w spra­wie ob­sa­dze­nia sta­no­wi­ska je­dy­nie wy­bra­ne­go kan­dy­da­ta. Zło­żo­ne do­ku­men­ty nie bę­dą zwra­ca­ne.