Frezer, tokarz i ślusarz

Data ogłoszenia: 
15 kwi 2016 - 13:00
Termin zbierania ofert: 
30 kwi 2016 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwoc­ku-Świer­ku,
Zakład Aparatury Jądrowej HITEC

po­szu­ku­je kan­dy­da­tów na na­stę­pu­ją­ce sta­no­wi­ska:

1. fre­zer – 1 oso­ba

2. to­karz – 1 oso­ba

3. ślu­sarz – 1 oso­ba

Oso­by ubie­ga­ją­ce się o ww. sta­no­wi­ska po­win­ny speł­niać na­stę­pu­ją­ce wy­ma­ga­nia:

1. fre­zer

 • Wy­kształ­ce­nie śred­nie lub za­wo­do­we
 • Zna­jo­mość ry­sun­ku tech­nicz­ne­go
 • Długolet­nie, mi­ni­mum 5 let­nie, udo­ku­men­to­wa­ne do­świad­cze­nie na sta­no­wi­sku fre­zer na­rzę­dzio­wy

lub

 • Wy­kształ­ce­nie śred­nie lub za­wo­do­we
 • Zna­jo­mość ry­sun­ku tech­nicz­ne­go
 • Go­to­wość do podno­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji i od­by­cia szko­leń

2. to­karz

 • Wy­kształ­ce­nie śred­nie lub za­wo­do­we
 • Zna­jo­mość ry­sun­ku tech­nicz­ne­go
 • Długolet­nie, mi­ni­mum 5 let­nie, udo­ku­men­to­wa­ne do­świad­cze­nie na sta­no­wi­sku to­karz na­rzę­dzio­wy

lub

 • Wy­kształ­ce­nie śred­nie lub za­wo­do­we
 • Zna­jo­mość ry­sun­ku tech­nicz­ne­go
 • Go­to­wość do podno­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji i od­by­cia szko­leń

 

3. ślu­sarz

 • Wy­kształ­ce­nie śred­nie lub za­wo­do­we
 • Zna­jo­mość ry­sun­ku tech­nicz­ne­go
 • Go­to­wość do podno­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji i od­by­cia szko­leń

Kon­takt:

An­drzej Po­lak – nr tel. 697 982–529; CV pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: an­drzej. po­la­k@ncbj. gov. pl

Ter­min skła­da­nia do­ku­men­tów: 30.04.2016 r.

In­ne in­for­ma­cje:

Pro­si­my o do­łą­cze­nie oświad­cze­nia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych do ce­lów re­kru­ta­cji.

Za­strze­ga­my so­bie moż­li­wość kon­tak­tu je­dy­nie z wy­bra­ny­mi kan­dy­da­tami oraz pra­wo do po­wia­do­mie­nia o pod­ję­tej de­cy­zji w spra­wie ob­sa­dze­nia sta­no­wi­ska je­dy­nie wy­bra­ne­go kan­dy­da­ta. Zło­żo­ne do­ku­men­ty nie bę­dą zwra­ca­ne