Konkurs na stanowisko fizyka – fi­zy­ka, ener­ge­ty­ka ją­dro­wa

Data ogłoszenia: 
4 lip 2016 - 12:45
Termin zbierania ofert: 
20 sie 2016 - 23:45

Kon­kurs na sta­no­wi­sko fi­zy­ka w Pra­cow­ni Obli­czeń Neu­tro­no­wych i No­wych Tech­no­lo­gii, Za­kład Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej i Ana­liz Śro­do­wi­ska, De­par­ta­ment Ba­dań Ukła­dów Zło­żo­nych do pra­cy przy obli­cze­niach neu­tro­no­wo-fi­zycz­nych rdze­ni re­ak­to­rów ba­daw­czych i ener­ge­tycz­nych.

Dys­cy­pli­na na­ukowa: fi­zy­ka, ener­ge­ty­ka ją­dro­wa

Wa­run­ki ja­kie po­wi­nien speł­niać speł­nić kan­dy­dat:

 • dy­plom za­wo­do­wy in­ży­nie­ra, ma­gi­stra lub sto­pień na­ukowy dok­to­ra z fi­zy­ki, che­mii lub na­uk tech­nicz­nych,
 • do­bra zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go (naj­le­piej na po­zio­mie C1/C2),
 • bie­głość w po­słu­gi­wa­niu się kom­pu­te­rem,
 • ła­twość i otwar­tość w ko­mu­ni­ko­wa­niu się, umie­jęt­ność swo­bod­ne­go pu­blicz­ne­go pre­zen­to­wa­nia pro­jek­tów w ję­zy­ku pol­skim i an­giel­skim,
 • wska­za­ne kom­pe­ten­cje w ob­sza­rze obli­czeń neu­tro­no­wo- fi­zycz­nych,
 • umie­jęt­ność po­słu­gi­wa­niem się ko­da­mi: MCNP, SERPENT, pa­kie­tem SCALE, ko­da­mi dy­fu­zyj­ny­mi np. CITATION.

Do­ku­men­ty:

 • po­da­nie
 • dy­plom in­ży­nier­ski, ma­gi­ster­ski lub dok­tor­ski
 • ży­cio­rys
 • kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy dla oso­by ubie­ga­ją­cej się o za­trud­nie­nie
 • wy­kaz pu­bli­ka­cji
 • wy­kaz pa­ten­tów, wdro­żeń i zgło­szeń
 • wszel­kie in­ne do­ku­men­ty mo­gą­ce mieć wpływ na oce­nę

Ter­min skła­da­nia do­ku­men­tów: 20 sierp­nia 2016 r.

Miej­sce skła­da­nia do­ku­men­tów:

 • pocz­tą: na ad­res NCBJ, Za­kład Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej i Ana­liz Śro­do­wi­ska (UZ3), ul. An­drze­ja Soł­ta­na 7, 05-400 Otwock-Świerk, Se­kre­ta­riat,
 • e-ma­il: jo­lan­ta.przy­lu­ska­@ncbj.gov.pl