Lider Grupy Badawczej | NOMATEN

Data ogłoszenia: 
21 gru 2020 - 11:30
Termin zbierania ofert: 
20 lut 2021 (Całodzienne)


Kim jesteśmy: Jednym z 13 zwycięskich 
 Europejskich Centrów Doskonałości 
(w ostatnim konkursie “Teaming for Excellence”

NOMATEN – Centrum Doskonałości – jest międzynarodowym ośrodkiem badawczym stworzonym w Polsce, w którym światowej sławy naukowcy tworzą, rozwijają i badają innowacyjne wielofunkcyjne materiały odporne na ekstremalne warunki – promieniowanie, wysokie temperatury, korozję oraz nowych radiofarmaceutyków do zastosowań medycznych.
NOMATEN Centrum Doskonałości został stworzony w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). NOMATEN CoE otrzymało finansowe wsparcie swojej działalności przez 7 lat. Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Długoterminowe finansowanie oraz nowatorska, budowana od podstaw struktura są gwarancją stabilności NOMATEN CoE.
Społeczność NOMATEN będą tworzyły Grupy Badawcze. W ciągu 7 lat projektu każda z nich będzie rozwijała się, zatrudniając docelowo 10-15 naukowców. Liderzy Grup Badawczych będą mieli pełną autonomię naukową i będą wspierali innowacyjne podejście do badań. 

NOMATEN prowadzi rekrutację na dwa stanowiska:
Lidera Grupy Badawczej zajmującej się badaniami materiałów w warunkach ekstremalnych

Wymagane doświadczeniu w prowadzeniu badań w następujących obszarach naukowych:

I) synteza materiałów z wykorzystaniem metod takich jak: Iskrowe spiekanie plazmowe, wyciskanie na gorąco lub prasowanie izostatyczne na gorąco,

II) badanie właściwości funkcjonalnych materiałów (odporność na korozję i promieniowanie jonizujące, tarcie…), oraz

III) charakteryzacja materiałów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu mikrostruktury

Więcej informacji o rozwoju Centrum Doskonałości NOMATEN znajdziesz
na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl

  Lider Grupy Badawczej powinien być:

  • naukowcem ze znaczącym dorobkiem naukowym potwierdzonym licznymi istotnymi wynikami prowadzonych badań (min. 4 lat po uzyskaniu stopnia doktora);
  • osobą z doświadczeniem w kierowaniu zespołem;
  • osobą z doświadczeniem w pracy w międzynarodowym środowisku;
  • doświadczenie w prowadzeniu badań z użyciem metod: SEM/FIB/EBSD i XRD;
  • mentorem, który wspiera naukowców w ich karierze naukowej (gotowość do kierowania pracą doktorską);
  • osobą potrafiącą współpracować z członkami pozostałych grup badawczych i ich liderami;
  • osobą z doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi.

  Poszukujemy zaangażowanego naukowca, którzy będzie odpowiedzialny za kierowanie Grupą
  Badawczą, a w szczególności za następujące działania:

  • organizacja grupy (przygotowanie agendy badawczej oraz stworzenie zespołu badawczego);
  • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych (m.in. aplikowanie oraz uczestniczenie w innych Programach Badawczych mające na celu zapewnienie dodatkowego finansowania badań prowadzonych przez grupę, kierowanie programami badania i rozwoju);
  • zarządzenie zespołem (ewaluacja wyników zespołu, nadzór nad kwestiami finansowymi grupy, przygotowanie budżetu, w zależności od potrzeb -  uczestniczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne);

  Praca w NOMATEN to:

  Szansa na pozostawienie “własnego śladu w nauce” poprzez uczestniczenie w tworzeniu nowego międzynarodowego Centrum Doskonałości zapewniającego pełną niezależność naukową oraz udział w zespole profesjonalistów dającego możliwość korzystania z różnorodnych doświadczeń. 
  Oczekujemy, że Liderzy Grup Badawczych będą aktywnie rekrutować członków swoich zespołów. Naukowcy rekrutowani do tych grup będą finansowani z projektu NOMATEN MAB PLUS i zatrudnieni zgodnie z wewnętrznymi regulacjami NCBJ i warunkami projektu NOMATEN MAB PLUS.
  Możliwość korzystania z potencjału badawczego trzech partnerów konsorcjum NOMATEN: NCBJ (Polska), CEA (Francja) and VTT (Finlandia). 
  Atrakcyjne warunki pracy (świetne wynagrodzenie, pracę zespołową, możliwość łączenia życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy oraz wsparcie w relokacji).

  Oferujemy:

  • Wynagrodzenie miesięczne brutto (zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego oraz premii projektowej) 15 000 – 22 400 PLN. 
  • Rodzaj umowy o pracę: pierwsza umowa na czas określony (2 lata), pełen etat, z możliwością przedłużenia.
  • Miejsce pracy: Otwock - Świerk (Polska) – okolice  Warszawy - transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy. 
  • Wsparcie w procesie przeniesienia do Polskich i rozpoczęcia pracy w polskiej instytucji naukowej zapewnione przez zespół specjalistów z zakresu polskich przepisów prawa pracy, legalizacji pobytu oraz rozliczeń finansowych. 
  • Przyzakładową służbę zdrowia.
  • Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia merytoryczne i z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz udział w konferencjach.

  Sposób składania aplikacji:

  Osoby zainteresowane muszą przesłać następujące dokumenty w języku angielskim na adres: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

  • list motywacyjny zawierający informację o spełnianiu wymagań wraz z uzasadnieniem (1 strona),
  • CV (zawierające informacje o doświadczeniu w projektach badawczych, szczególnie w zakresie kierowania projektami badawczymi), 
  • wykaz publikacji oraz linki do 5 publikacji o tematyce zgodnej z tematyką projektu, 
  • opis najważniejszych osiągnięć naukowych (max. 2 strony),
  • agenda badawcza dla Grupy opisująca planowane badania oraz wizję kierowania zespołem (max. 2 strony),
  • listę zawierającą dane kontaktowe dwóch osób mogących przedstawić rekomendacje (adres e-mail).

  Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 lutego 2021

  Data rozpoczęcia pracy: 1 maj 2021 r.

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja w NOMATEN jest oparta jest o zasady OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).

  Kandydaci mogą zostać poproszeni o uzupełnienie dokumentacji. Proces selekcji będzie prowadzony przez Międzynarodowy Komitet Naukowy. W pierwszym etapie selekcji zostanie przygotowana krótka lista kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

  Kontakt: Magda Jędrkiewicz (magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl)

  W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
  1.    Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są: 
  1)    Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Sołtana 7,
  2)    Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (02-611), przy ul. I. Krasickiego 20/22.
  2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem
  1)    Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock
  2)    iod@ncbj,gov.pl
  3.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NCBJ. 
  4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu oraz w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników NCBJ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5.    Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 
  6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  7.    W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NCBJ nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
  8.    W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia przez Panią / Pana zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, pozyskane od Pani / Pana dane będą usunięte nie później niż po upływie 12 lat (tj. nie dłużej niż do zakończeniu okresu trwałości projektu) od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko, co znajduje uzasadnienie w przepisach regulujących finansowanie projektu. 
  9.    Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NCBJ. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
  10.    Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji..

   

  Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze MODUŁ PLUS (Nr MAB PLUS/2018/8) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt jest realizowany  w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje