Praca dla za­in­te­re­so­wa­nych pro­ba­bi­li­stycz­ny­mi ana­lizami bez­pie­czeń­stwa (PSA)

Data ogłoszenia: 
4 lip 2016 - 14:45
Termin zbierania ofert: 
20 sie 2016 - 23:45

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (Za­kład Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej i Ana­liz Śro­do­wi­ska) po­szu­ku­je osób za­in­te­re­so­wa­nych pra­cą zwią­za­ną z pro­ba­bi­li­stycz­ny­mi ana­lizami bez­pie­czeń­stwa (PSA). Gru­pa PSA pro­wa­dzi ba­da­nia do­ty­czą­ce oce­ny za­gro­żeń ze­wnętrz­nych i we­wnętrz­nych dla elek­trow­ni ją­dro­wych, wpły­wu czyn­ni­ka ludz­kie­go na bez­pie­czeń­stwo obiek­tów ją­dro­wych oraz mo­de­lo­wa­nie skut­ków po­ten­cjal­nych awa­rii.

Wy­ma­ga­nia

 • Wy­kształ­ce­nie wyż­sze tech­nicz­ne o pro­fi­lu ener­ge­ty­ka lub po­krew­ne;
 • Bie­gła zna­jo­mo­ści ję­zy­ka an­giel­skie­go i pol­skie­go w mo­wie i pi­śmie;
 • Umie­jęt­ność pre­zen­ta­cji wy­ni­ków ba­dań w po­sta­ci ra­por­tó­w/ar­ty­ku­łów;
 • Do­bra zna­jo­mość me­tod sta­ty­stycz­nej ana­lizy da­nych;
 • Otwar­te­go umy­słu;
 • Mi­le wi­dzia­ne do­świad­cze­nia z pro­gra­ma­mi do ana­liz drzew błę­dów i zda­rzeń.

Do­ku­men­ty:

 • po­da­nie
 • dy­plom in­ży­nier­ski, ma­gi­ster­ski lub dok­tor­ski
 • ży­cio­rys
 • kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy dla oso­by ubie­ga­ją­cej się o za­trud­nie­nie
 • wy­kaz pu­bli­ka­cji
 • wy­kaz pa­ten­tów, wdro­żeń i zgło­szeń
 • wszel­kie in­ne do­ku­men­ty mo­gą­ce mieć wpływ na oce­nę

Ter­min skła­da­nia do­ku­men­tów: 20 sierp­nia 2016 r.

Miej­sce skła­da­nia do­ku­men­tów:

 • pocz­tą: na ad­res NCBJ, Za­kład Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej i Ana­liz Śro­do­wi­ska (UZ3), Se­kre­ta­riat,
 • e-ma­il: jo­lan­ta.przy­lu­ska­@ncbj.gov.pl