Profesor instytutu

Data ogłoszenia: 
23 paź 2018 - 11:45
Termin zbierania ofert: 
23 lis 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora instytutu w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departamentu Układów Złożonych NCBJ - dyscyplina naukowa: fizyka reaktorowa, inżynieria jądrowa i energetyka jądrowa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki okreslone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 736 z późn. zm.).

Warunki, jakie powinien spełnić kandydat::

 • doświadczenie w zakresie badań w obszarze fizyki reaktorowej, inżynierii jądrowej, energetyki jądrowej
 • doświadczenie w zakresie technologii reaktorów IV generacji a w szczególności w zakresie reaktorów wysokotemperaturowych chłodzonych gazem (HTGR), synergii jądrowej i wykorzystaniu ciepła procesowego w przemyśle chemicznym
 • umiejętność tworzenia nowych kierunków badań naukowych, w szczególności badań interdyscyplinarnych obejmujących różne obszary fizyki i nauk pokrewnych
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków na prowadzenie badań i działalność jednostki naukowej (granty, projekty strukturalne)
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego (publikacje w czasopismach listy filadelfijskiej, wysoki indeks cytowań, aktywny udział w konferencjach, organizacja konferencji)
 • doświadczenie w prowadzeniu młodej kadry naukowej, w szczególności opiece naukowej nad doktorantami oraz magistrantami

Dokumenty:

 • podanie
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub zaświadczenie o nadaniu stopania
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • wykaz publikacji, patentów, wdrożeń i zgłoszeń
 • autoreferat naukowy
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Miejsce składania ofert:

prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.