Profesor instytutu | Departament Fizyki Materiałów

Data ogłoszenia: 
7 sty 2019 - 06:00
Termin zbierania ofert: 
28 sty 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora instytutu w Zakładzie Technologii Plazmowych i Jonowych FM2 Departamentu Fizyki Materiałów NCBJ z siedzibą w Otwocku/Świerku - dyscyplina naukowa: fizyka, fizyka doświadczalna.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 736 z późn. zm.).

Od kandydata oczekuje się, oprócz tytułu naukowego profesora, udokumentowanej wiedzy w zakresie fizyki ciała stałego oraz doświadczenia w zakresie badań własności strukturalnych i funkcjonalnych materiałów. Pożądane doświadczenie w zakresie badań dotyczących defektowania materiałów wiązkami jonów, badań metodami mikroanalizy jądrowej (łącznie z RBS i RBS/C), metodami dyfrakcyjnymi i mikroskopowymi.

Kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w kierowaniu dużymi projektami badawczymi i zarządzaniu zespołami ludzkimi. W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • doświadczenia w praktycznym stosowaniu i rozwoju technik eksperymentalnych (techniki jonowiązkowe, badanie i modyfikacja struktury ciała stałego, analiza fazowa, własności funkcjonalne);
 • dorobku naukowego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki ciała stałego potwierdzonego publikacjami;
 • doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • dobrej, udokumentowanej i praktycznej, znajomości technik eksperymentalnych wykorzystywanych do pomiarów własności strukturalnych i funkcjonalnych materiałów;
 • udokumentowanego doświadczenia w pozyskiwaniu i kierowaniu dużymi projektami badawczymi, zarządzania zespołami ludzkimi, umiejętności pracy w zespole, doświadczenia w pracach prowadzonych w instytucjach międzynarodowych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość innych języków;

Dokumenty:

 • podanie
 • potwierdzenie uzyskania tytułu profesora
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • wykaz publikacji
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń
 • autoreferat naukowy
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę

Kontakt:

Prof. dr hab. Ewa Rondio
ewa.rondio@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Otwock Świerk, ul. A. Sołtana 7

Miejsce składania ofert:

Prof. dr hab. Ewa Rondio
ewa.rondio@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Otwock Świerk, ul. A. Sołtana 7

Data otwarcia konkursu:
07.01.2019
Data nadsyłania ofert:
28.01.2019

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.