Profesor instytutu | LBM (DFM)

Data ogłoszenia: 
27 wrz 2019 - 09:15
Termin zbierania ofert: 
18 paź 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora instytutu
w Laboratorium Badań Materiałowych LBM Departamentu Fizyki Materiałów
z siedzibą w Otwocku/Świerku.

Opis zadań:

Laboratorium Badań Materiałowych prowadzi prace naukowo-badawcze, reatestacyjne i diagnostyczne materiałów  konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych,  w zakresie szeroko pojętego materiałoznawstwa, stosując metody niszczące i nieniszczące. Badaniom poddawane są materiały nie napromienione oraz w stanie napromienionym. Głównym obszarem zainteresowań są pomiary własności funkcjonalnych materiałów konstrukcyjnych oraz modelowanie i analiza własności strukturalnych. LBM posiada akredytacje PCA w zakresie badań materiałowych. Laboratorium prowadzi współpracę międzynarodową z Francją, Japonią, Niemcami, Południową Afryką i Rosją.

Wymagania:

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora habilitowanego, udokumentowanej wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej oraz doświadczenia w zakresie badań własności strukturalnych i mechanicznych materiałów. Pożądane doświadczenie w zakresie badań własności materiałów defektowanych, badań metodami analitycznymi jak SEM, XRD, Raman, badań własności wytrzymałościowych i stosowania metod nanomechanicznych. Kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi i zarządzaniu zespołami ludzkimi. Dodatkowym atutem jest doświadczenie w zakresie działania laboratoriów akredytowanych.

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • doświadczenia w praktycznym stosowaniu i rozwoju technik eksperymentalnych (metody analizy struktury i własności mechanicznych);
 • dorobku naukowego w dziedzinie inżynierii materiałowej (lub pokrewnej) potwierdzonego publikacjami;
 • doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • dobrej, udokumentowanej i praktycznej, znajomości technik eksperymentalnych wykorzystywanych do pomiarów własności strukturalnych i mechanicznych materiałów;
 • udokumentowanego doświadczenia w pozyskiwaniu i kierowaniu dużymi projektami badawczymi, zarządzania zespołami ludzkimi, umiejętności pracy w zespole, doświadczenia w pracach prowadzonych w instytucjach międzynarodowych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość innych języków;

Dokumenty:

 • podanie,
 • potwierdzenie uzyskania stopnia doktora habilitowanego (kopia dokumentu),
 • CV,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • listy polecające lub kontakty do osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce.

Kontakt:

Prof. dr hab. Ewa Rondio
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. A. Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk
ewa.rondio@ncbj.gov.pl

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: anna.piwek@ncbj.gov.pl do 18 października 2019 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.