Profesor instytutu | Zakład Fizyki Teoretycznej (BP2)

Data ogłoszenia: 
9 lis 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
30 lis 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora instytutu 
w Zakładzie Fizyki Teoretycznej BP2 z siedzibą w Warszawie.

Lokalizacja: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Dyscyplina naukowa: fizyka 

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora habilitowanego, udokumentowanej wiedzy w zakresie fizyki cząstek elementarnych. 

Opis zadań:

W strukturach Zakładu Fizyki Teoretycznej kandydat będzie prowadził badania w dziedzinie szeroko rozumianej fizyki cząstek elementarnych, w szczególności  w zakresie poszukiwań tzw. Nowej Fizyki poza Modelem Standardowym. Docelowo kandydat powinien stworzyć w strukturach Zakładu własną grupę badawczą zajmującą się tą tematyką.

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • znaczącego dorobku naukowego, potwierdzonego publikacjami, w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, w szczególności w zakresie poszukiwań fizyki poza Modelem Standardowym;
 • bardzo dobrej znajomości (potwierdzonej publikacjami) narzędzi statystycznej analizy danych;
 • bardzo dobrej znajomości (potwierdzonej publikacjami) metod oraz narzędzi numerycznych wykorzystywanych w analizie scenariuszy fizyki poza Modelem Standardowym;
 • udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu współpracy międzynarodowej;
 • doświadczenia w zdobywaniu grantów naukowych w otwartych konkursach;
 • doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi oraz zarządzaniu zespołami ludzkimi, potwierdzonego realizacją wieloosobowych grantów badawczych w roli kierownika projektu;
 • doświadczenia w opiece naukowej nad doktorantami;
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość innych języków.

Wymagane dokumenty:

 • potwierdzenie uzyskania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego; 
 • życiorys; 
 • wykaz publikacji; 
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń; 
 • autoreferat naukowy; 
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę. 

Kontakt:

Sposób i miejsce składania aplikacji:

 • Sekretariat Zakładu Fizyki Teoretycznej (BP2), elektronicznie na adres e-mail: dorota.dobrowolska@ncbj.gov.pl lub pocztą tradycyjną albo osobiście na adres: p. Dorota Dobrowolska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład BP2, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).