Profesor nadzwyczajny — fizyka reaktorowa i inżynieria jądrowa, energetyka jądrowa

Data ogłoszenia: 
20 lip 2016 - 10:30
Termin zbierania ofert: 
20 sie 2016 - 23:45

 

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych otwie­ra kon­kurs na sta­no­wi­sko pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go w Za­kła­dzie Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej i Ana­liz Śro­do­wi­ska, De­par­ta­ment Ba­dań Ukła­dów Zło­żo­nych NCBJ z sie­dzi­bą w Otwoc­ku­/Świer­ku.

Do kon­kur­su mo­że przy­stą­pić oso­ba, któ­ra speł­nia wy­mo­gi okre­ślo­ne w art. 43 usta­wy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o in­sty­tu­tach ba­daw­czych (Dz. U. Nr 96, poz. 618).

Wa­run­ki ja­kie po­wi­nien speł­niać kan­dy­dat:

 • do­świad­cze­nie w za­kre­sie ba­dań nad fi­zy­ką re­ak­to­ro­wą i in­ży­nie­rią ją­dro­wą;
 • do­świad­cze­nie w za­kre­sie pro­jek­to­wa­nia i ana­liz bez­pie­czeń­stwa re­ak­to­rów ją­dro­wych oraz ogól­nie w za­kre­sie ener­ge­ty­ki ją­dro­wej;
 • do­świad­cze­nie w za­kre­sie za­sto­so­wa­nia zin­te­gro­wa­nych wie­lo­ska­lo­wych i wie­lo­fi­zycz­nych (neu­tro­no­wo-ciepl­no-prze­pły­wo­wych) obli­czeń nu­me­rycz­nych dla re­ak­to­rów ją­dro­wych;
 • umie­jęt­ność two­rze­nia no­wych kie­run­ków ba­dań na­uko­wych, w szcze­gól­no­ści ba­dań in­ter­dy­scy­pli­nar­nych obej­mu­ją­cych róż­ne ob­sza­ry fi­zy­ki re­ak­to­ro­wej i in­ży­nie­rii ją­dro­wej;
 • do­świad­cze­nie w po­zy­ski­wa­niu środ­ków na pro­wa­dze­nie ba­dań i dzia­łal­ność jed­nost­ki na­uko­wej (gran­ty, kon­trak­ty);
 • do­świad­cze­nie w kie­ro­wa­niu ze­spo­ła­mi ba­daw­czy­mi a w szcze­gól­no­ści w kształ­ce­niu mło­dej ka­dry na­uko­wej (stu­den­ci, dok­to­ranci, prak­ty­kan­ci);
 • po­sia­da­nie zna­czą­ce­go do­rob­ku na­uko­we­go (pu­bli­ka­cje w cza­so­pi­smach li­sty fi­la­del­fij­skiej w za­kre­sie fi­zy­ki re­ak­to­ro­wej i in­ży­nie­rii ją­dro­wej, wy­so­ki in­deks cy­to­wań, ak­tyw­ny udział w kon­fe­ren­cjach, or­ga­ni­za­cja kon­fe­ren­cji);
 • za­an­ga­żo­wa­nie w mię­dzy­na­ro­do­wych ko­mi­te­tach i ra­dach zwią­za­nych z fi­zy­ką re­ak­to­ro­wą i in­ży­nie­rią ją­dro­wą;
 • do­świad­cze­nie w oce­nie do­rob­ku na­uko­we­go (re­cen­zje stop­ni na­uko­wych, re­cen­zje w cza­so­pi­smach z li­sty fi­la­del­fij­skiej) w za­kre­sie fi­zy­ki re­ak­to­ro­wej i in­ży­nie­rii ją­dro­wej.

Kon­takt

Prof. dr hab. Krzysz­tof Wie­te­ska
Krzysz­tof. wie­te­ska­@ncbj. edu. pl
Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych
Otwock, ul. A. Soł­ta­na 7

Miej­sce skła­da­nia ofert

Prof. dr hab. Krzysz­tof Wie­te­ska
Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych
ul. An­drze­ja Soł­ta­na 7
05-400 Otwock, Świerk

Do­ku­men­ty:

 • po­da­nie,
 • dy­plom uzy­ska­nia stop­nia dok­to­ra i dok­to­ra ha­bi­li­to­wa­ne­go,
 • ży­cio­rys,
 • kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy dla oso­by ubie­ga­ją­cej się o za­trud­nie­nie,
 • wy­kaz pu­bli­ka­cji,
 • ko­pie naj­waż­niej­szych pu­bli­ka­cji nie­do­stęp­nych w for­mie elek­tro­nicz­nej,
 • wy­kaz pa­ten­tów, wdro­żeń i zgło­szeń,
 • au­to­re­fe­rat na­uko­wy,
 • wszel­kie in­ne moż­li­we do­ku­men­ty mo­gą­ce mieć wpływ na oce­nę.

Da­ta otwar­cia kon­kur­su:

20.07.2016

Da­ta nad­sy­ła­nia ofert:

20.08.2016