Programista web

Data ogłoszenia: 
18 Maj 2016 - 10:30
Termin zbierania ofert: 
31 lip 2016 - 23:45

De­par­ta­ment Ukła­dów Zło­żo­nych (DUZ) po­szu­ku­je pra­cow­ni­ków w za­kre­sie pro­gra­mo­wa­nia apli­ka­cji Web

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (De­par­ta­ment Ukła­dów Zło­żo­nych) po­szu­ku­je in­for­ma­ty­ka do pra­cy przy jed­nym z naj­więk­szych w Pol­sce kla­strów obli­cze­nio­wych. W ra­mach Cen­trum In­for­ma­tycz­ne­go Świerk pro­wa­dzo­ne są pra­ce przy two­rze­niu no­wo­cze­snych apli­ka­cji Web oraz in­ter­fej­sów API. Apli­ka­cje ta­kie po­zwa­la­ją użyt­kow­ni­kom w wy­god­ny spo­sób ko­rzy­stać z za­so­bów obli­cze­nio­wych kla­stra. Po­łą­cze­nie zaś du­żych mo­cy obli­cze­nio­wych z no­wo­cze­snym in­ter­fej­sem pro­gra­mi­stycznym jest punk­tem wyj­ścia do no­wa­tor­skich usług opra­co­wy­wa­nych w NCBJ. Szcze­gól­ny na­cisk kła­dzie­my na bez­pie­czeń­stwo oraz ni­ską awa­ryj­ność oraz in­no­wa­cyj­ność na­szych apli­ka­cji. Po­szu­ku­je­my pro­gra­mi­sty do po­mo­cy przy opra­co­wa­niu te­go ty­pu roz­wią­zań.

 • Lo­ka­li­za­cja: Świerk ko­ło Otwoc­ka (za­pew­nia­my do­jaz­dy au­to­bu­sa­mi pra­cow­ni­czy­mi z War­sza­wy, Otwoc­ka i Gar­wo­li­na)

Ja­kich cech wy­ma­ga się od kan­dy­da­tów?

 • do­bra zna­jo­mo­ści ję­zy­ka Py­thon,
 • do­bra zna­jo­mość HTML5, CSS3, Ja­vaScript,
 • do­świad­cze­nia w pra­cy z sys­temem Li­nux,
 • zna­jo­mo­ści SQL,
 • umie­jęt­ność two­rze­nia do­ku­men­ta­cji (sys­tem wi­ki),
 • su­mien­no­ści, za­an­ga­żo­wa­nia i umie­jęt­no­ści do­brej or­ga­ni­za­cji pra­cy.

Do­dat­ko­we atu­ty:

 • do­świad­cze­nie w pra­cy z re­po­zy­to­rium ko­du (np. GIT, SVN),
 • do­świad­cze­nie w pra­cy z śro­do­wi­ska­mi No­de.js, An­gu­lar,
 • do­świad­cze­nie w pra­cy z śro­do­wi­skiem Djan­go,
 • do­świad­cze­nie w pra­cy z kon­te­ne­ra­mi Doc­ker,
 • zna­jo­mość tech­nik or­kie­stra­cji An­si­ble lub Pup­pet.

A co w za­mian?

 • cie­ka­wa pra­ca w naj­więk­szym in­sty­tu­cie ba­daw­czym w Pol­sce,
 • moż­li­wość roz­wo­ju za­wo­do­we­go,
 • przy­ja­zna at­mos­fe­ra pra­cy w mło­dym ze­spo­le.

Za­in­te­re­so­wa­ny?

Apli­ka­cje (list mo­ty­wa­cyj­ny oraz cv) pro­szę prze­sy­łać na ad­res Re­kru­ta­cja. CIS@ncbj. gov. pl z do­pi­skiem w ma­ilu i w CV: „DUZ pro­gra­mi­sta web”.