Specjalista ds. badań in vitro | MAB NOMATEN

Data ogłoszenia: 
4 mar 2022 - 17:00
Termin zbierania ofert: 
11 kwi 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Specjalistę ds. badań in vitro

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Obecnie składa się z 5 grup badawczych. Dyrektorem Centrum Doskonałości jest prof. Mikko Alava. NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych, w tym także na badaniach i rozwoju nowych radiofarmaceutyków. 
Więcej informacji o rozwoju Centrum Doskonałości NOMATEN znajdziesz na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl

Prace badawcze będą prowadzone w ścisłej współpracy z zespołem badawczym Ośrodka Radioizotopów POLATOM, znanym na całym świecie producentem radiofarmaceutyków, a także z wybitnymi naukowcami w dziedzinie nauk radiofarmaceutycznych - CEA/JOLIOT we Francji.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • planowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie badań prowadzonych w pracowni in vitro (prowadzenie hodowli komórek eukariotycznych),
 • przygotowanie i opracowywanie instrukcji, procedur badawczych i technicznych,
 • sporządzanie raportów zgodnie z zasadami zawartymi w procedurach i instrukcjach,
 • prowadzenie dokumentacji nadzoru nad urządzeniami i wyposażeniem do hodowli komórkowych,
 • udział w pracach badawczo-rozwojowych w szczególności z zakresu opracowywania nowych radiofarmaceutyków.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych: biochemii, biomedycyny, toksykologii, farmakologii, farmacji, biologii molekularnej, biotechnologii;
 • minimum 3 letnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej z zakresu hodowli komórkowych,
 • znajomość metod hodowli komórek,
 • znajomość technik badań na liniach komórkowych w tym: analizy genotoksyczności, analizy cytotoksyczności, znajomość testów immunoenzymatycznych,
 • znajomość metod statystycznej analizy danych doświadczalnych i interpretacji wyników badań,
 • umiejętność korzystania z literatury naukowej i technicznej, baz danych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do udziału w szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • samodzielność, staranność, dokładność i zaangażowanie.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w wytwórni farmaceutycznej,
 • znajomość systemów jakości GMP i ISO,
 • posiadanie certyfikatów ze szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej,
 • praktyczna znajomość technik biologii molekularnej (PCR, elektroforeza, Western Blot).

Oferujemy:

 • pracę w jednej z najszybciej rozwijających się instytutów w Polsce (wg. Diament Forbes 2021).
 • stabilne zatrudnienie z konkurencyjnym wynagrodzeniem,
 • dobrą i życzliwą atmosferę pracy w doświadczonym zespole,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń socjalnych,
 • bezpłatny transport do/z NCBJ (https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/),
 • opiekę medyczną (przyzakładową przychodnię).

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie
 • życiorys
 • lista publikacji naukowych
 • autoreferat, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń, opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże, etc.)

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail:  magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1.    Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są: 
a. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Sołtana 7,
b. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (02-611), przy ul. I. Krasickiego 20/22.
2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem
a.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock
b.    iod@ncbj,gov.pl
3.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NCBJ. 
4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu oraz w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników NCBJ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7.    W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NCBJ nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
8.    W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia przez Panią / Pana zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, pozyskane od Pani / Pana dane będą usunięte nie później niż po upływie 12 lat (tj. nie dłużej niż do zakończeniu okresu trwałości projektu) od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko, co znajduje uzasadnienie w przepisach regulujących finansowanie projektu. 
9.    Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NCBJ. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
10.    Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)