Specjalista ds. spektroskopii | LBM

Data ogłoszenia: 
24 sie 2021 - 08:45
Termin zbierania ofert: 
2 wrz 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Laboratorium Badań Materiałowych na stanowisko:

Specjalista ds. spektroskopii

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Labo­ra­to­rium Badań Mate­ria­ło­wych (LBM) Naro­do­wego Cen­trum Badań Jądro­wych zlo­ka­li­zo­wane jest na tere­nie Ośrodka Badaw­czego w Świerku, poło­żo­nego w odle­gło­ści około 5 km na pół­nocny wschód od Otwocka oraz w odle­gło­ści około 30 km na połu­dniowy wschód od War­szawy. LBM pro­wa­dzi prace naukowo-badaw­cze, reate­sta­cyjne i dia­gno­styczne mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych i ich połą­czeń spa­wa­nych, w zakre­sie sze­roko poję­tego mate­ria­ło­znaw­stwa, sto­su­jąc metody nisz­czące i nienisz­czące. Bada­niom pod­da­wane są mate­riały nie napro­mie­nione oraz w sta­nie napro­mie­nio­nym. Pra­cow­nicy LBM uczest­ni­czą w kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tach nauko­wych finan­so­wa­nych przez Naro­dowe Cen­trum Nauki, Naro­dowe Cen­trum Badań i Rozwoju, Fun­da­cję na rzecz Nauki Pol­skiej, instru­menty H2020 i Amba­sadę Fran­cji w Pol­sce. Bada­nia pro­wa­dzone przez pra­cow­ni­ków LBM sku­piają się na oce­nie wpływu defek­tów radia­cyj­nych nowych mate­ria­łów takich jak: stale ODS, stopy niklu i cyr­konu, stale mar­ten­zy­tyczno-fer­ry­tyczne, powłoki Al2O3 oraz gra­fit. W LBM pro­du­ko­wane są nowo­cze­sne mate­riały za pomocą metody druku 3D, a wraz z insty­tu­cjami współ­pra­cu­ją­cymi pro­du­ku­jemy mate­riały meto­dami SPS i HIP. Współ­praca pro­wa­dzona jest z wio­dą­cymi uczel­niami i insty­tu­tami pol­skimi (PW, AGH, WAT, IPPT, ITME) oraz mię­dzy­na­ro­do­wymi insty­tu­tami nauko­wymi (CEA, VTT, IIT, ORNL, JRC, JAEA, czy CHRTEM).
LBM aktyw­nie współ­pra­cuje z Mini­ster­stwem Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego, które w ramach dota­cji celo­wej SPUB wspiera roz­wój nowych metod badaw­czych i pozwala na utrzy­ma­nie nowo­cze­snej apa­ra­tury nauko­wej, m.in. jedy­nego w Pol­sce zespołu Komór Gorą­cych.

W skład LBM wcho­dzi Pra­cow­nia Badań Struk­tu­ral­nych, Che­micz­nych i Koro­zyj­nych;  Pra­cow­nia Badań Mecha­nicz­nych;  Pra­cow­nia Badań Nie­nisz­czą­cych oraz Pra­co­wa­nia Komór Gorą­cych skła­da­jąca się z zespołu 12 komór oło­wia­nych o osłon­no­ści mak­sy­mal­nej do 100 Ci (3,7×1012 Bq), wypo­sa­żo­nych w odpo­wied­nie insta­la­cje tech­no­lo­giczne i połą­czo­nych ze sobą tune­lem trans­por­to­wym. Komory wypo­sa­żone są w apa­ra­turę do badań wła­sno­ści napro­mie­nio­nych mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • pracę w laboratorium spektroskopii Ramana, wykonywanie pomiarów w temperaturze pokojowej i podwyższonej do 1000 C;
 • organizację przetargów związanych z zakupem wyposażenia, określenie wymagań technicznych na urządzenia, nadzór nad przetargami, odbiór techniczny;
 • szkolenie innych pracowników w zakresie spektroskopii Ramana;
 • współpraca z innymi grupami naukowymi LBM i NCBJ;
 • przygotowanie publikacji naukowych i wniosków grantowych.

Wymagania:

 • doktor nauk technicznych lub doktor nauk fizycznych lub dokor nauk chemicznych lub pokrewnych dyscyplin;
 • doświadczenie w syntezie materiałów;
 • praca w laboratorium materiałowym.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • opublikowane publikacje naukowe związane z techniką Ramana;
 • odbyte staże naukowe lub studia w zagranicznych jednostkach naukowych (min 6 miesięcy);
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość inych technik pomiarowych np. XRD, SEM/EDS/EBSD, AFM lub TEM.

Oferujemy:

 • pracę w czołowym polskim instytucie badawczym posiadającym kategorię A+;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji różnorodnych projektów;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie wypoczynku);
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/);

Kontakt: dr hab. inż. Łukasz Kurpaska, e-mail: lukasz.kurpaska@ncbj.gov.pl, tel. 222731061

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: lukasz.kurpaska@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych