Specjalista w zakresie techniki mikrofalowej | „HITEC ŚWIERK”

Data ogłoszenia: 
3 lip 2019 - 13:15
Termin zbierania ofert: 
15 lip 2019 (Całodzienne)

Centrum Wysokich Technologii w Świerku „HITEC ŚWIERK” sp. z o.o. w związku z projektem „Stworzenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu im. M. Curie-Skłodowskiej możliwości realizacji procedury napromieniania śródoperacyjnego przy użyciu innowacyjnego akceleratora elektronów”, ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalisty w zakresie techniki mikrofalowej - ½ etatu do końca 2019 r. i ewentualne przedłużenie zatrudnienia na rok 2020.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zakres obowiązków:

  • udział w wykonaniu struktury akceleracyjnej oraz obwodów mikrofalowych zasilających strukturę energią w.cz. wraz ze sterowaniem i kontrolą tych obwodów

Wymagania:

  • wyższe wykształcenie w dziedzinie teorii pola elektromagnetycznego i techniki mikrofalowej
  • co najmniej 5 – letnie doświadczenie w pracy w dziedzinach teorii pola elektromagnetycznego i techniki mikrofalowej.

Oferujemy:

  • udział w ciekawym projekcie
  • pracę w multispecjalistycznym zespole

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: jacek.pracz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy iż:

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) z siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Andrzeja Sołtana 7 oraz

  2. Centrum Wysokich Technologii w Świerku „Hitec Świerk” Sp. z o. o. (Spółka) z siedzibą w Otwocku (05‑400), przy ul. Andrzeja Sołtana 7.

W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, czy też przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NCBJ, drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@ncbj. gov. pl.
Współadministratorzy danych osobowych przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowaniu kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i c Rozporządzenia i nie będą przekazywane innym odbiorcom;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, tj. do czasu zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W związku z faktem, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Współadministratorom ma charakter dobrowolny, przy czym wyrażenie zgody, jest warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.