umowa zlecenie | HITEC ŚWIERK Sp. z o. o.

Data ogłoszenia: 
6 paź 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
20 paź 2020 (Całodzienne)

Centrum Wysokich Technologii w Świerku „HITEC ŚWIERK” poszukuje 2 osób do udziału w projekcie pt. „Stworzenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu im. M. Curie-Skłodowskiej możliwości realizacji procedury napromieniania śródoperacyjnego przy użyciu innowacyjnego akceleratora elektronów”. 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Do zatrudnionych osób będzie należało:

 • prowadzenie hodowli komórek nowotworowych otrzymanych z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu,
 • udział w procesach napromieniania komórek akceleratorem elektronów,
 • przeprowadzenie badań napromienionych komórek, w tym przeprowadzenie oceny przeżywalności, żywotności komórek i abberacji chromosomowych,
 • współudział w przygotowaniu raportu oraz publikacji z wyników prac.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań na różnych liniach komórkowych,
 • znajomość podstawowych technik radiobiologicznych (test klonogenny,  test mikrojądrowy, abberacje chromosomowe),
 • umiejętność pracy w warunkach sterylnych,
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnych zespole badawczym.

Dodatkowym atutem kandydatów będzie:

 • znajomość oddziaływań materiału biologicznego z promieniowaniem jonizującym,
 • doświadczenie w napromienianiu materiału biologicznego wiązką elektronów generowaną przez  akcelerator,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie;
 • ciekawą pracę w środowisku naukowym Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Centrum Wysokich Technologii w Świerku „HITEC ŚWIERK” sp. z o.o.;
 • udział w ciekawym projekcie.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: jacek.pracz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy iż:
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) z siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Andrzeja Sołtana 7 oraz

 • Centrum Wysokich Technologii w Świerku „Hitec Świerk” Sp. z o. o. (Spółka) z siedzibą w Otwocku (05 400), przy ul. Andrzeja Sołtana 7.

W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, czy też przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NCBJ, drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@ncbj. gov. pl.
Współadministratorzy danych osobowych przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowaniu kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i c Rozporządzenia i nie będą przekazywane innym odbiorcom;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, tj. do czasu zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych,

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W związku z faktem, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Współadministratorom ma charakter dobrowolny, przy czym wyrażenie zgody, jest warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.