prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dyrektor NCBJ
prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

imię i nazwisko: prof. dr hab. Grzegorz Wrochna
tel.: +48 22 55 32365
e-mail: Grzegorz.Wrochna@ncbj.gov.pl

 

Prof. dr hab. Grzegorz Jacek Wrochna ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1986 r. Tam też po okresie pełnienia funkcji asystenta złożył pracę doktorską „Rozkład krotności w zderzeniach cząstek elementarnych”. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskał w 1991. W latach 1991 – 1998 koordynował prace projektowe i wykonawcze systemu wyzwalania (tzw. tryger mionowy) w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN w Genewie. Zdobył habilitację w 1998 r. na podstawie rozprawy ”Mioun Triogen of the CMS detector for LHC”. Od 2005 kierował Laboratorium Aparatury Astrofizycznej IPJ i eksperymentem “Pi of the Sky” poszukującym błysków optycznych o astrofizycznym pochodzeniu. Dzięki temu eksperymentowi po raz pierwszy „sfilmowano” proces utworzenia czarnej dziury. Tytuł naukowy profesora nauk fizycznych otrzymał w 2009 r., został mianowany na profesora zwyczajnego w IPJ trzy lata później.

Od 2006 r. prof. dr hab. Grzegorz Jacek Wrochna kierował Instytutem Problemów Jądrowych, obecnie Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Funkcje Dyrektora NCBJ przestał pełnić 24.10.2015. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Fizyki Wielkich Energii (BP3) i Pełnomocnikiem Dyrektora NCBJ ds. Współpracy Międzynarodowej.

Bierze czynny udział nie tylko w życiu naukowym. W gestii profesora znajdują się działania wspierające wdrażanie do przemysłu wyników badań, szczególnie związanych z fizyką jądrową, o czym świadczy jego członkostwo w licznych międzynarodowych ciałach doradczych i decyzyjnych. Prof. Grzegorz Jacek Wrochna jest ekspertem Komitetu Konsultacyjnego EURATOM-Fission Komisji Europejskiej, wchodzi w skład zarządu europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNE-TP), ponadto jest członkiem: Komitetu Badań Jądrowych Agencji Energii Jądrowej OECD, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Instalacji Jądrowych Agencji Energii Jądrowej OECD i Rady Nadzorczej European-XFEL GmbH w Hamburgu

Profesor zasiada w kraju w Międzywydziałowym Zespole Eksperckim ds. Gospodarki Energetycznej PAN, w Komitecie Problemów Energetyki PAN, w Radzie Naukowej Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, w Radzie Naukowej Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, w Radzie ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy oraz Radzie Nadzorczej PGE EJ1.

Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dyrektor NCBJ