Zdobywanie stopni naukowych

Przewody doktorskie, postepowania habilitacyjne i postepowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie Konstytucji dla Nauki są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych. Jeżeli jednak nadanie tytułu lub stopnia nastąpi po 30 kwietnia 2019 r. tytuł lub stopień zostanie nadany w dziedzinie i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce poz. 1668.

Datą graniczną zamknięcia przewodu doktorskiego wszczętego na starych zasadach jest 31 grudnia 2021 r. (Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U., poz. 1669, art., 179, ust. 4)).

Tytuł profesora będzie, tak jak dotychczas, przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski w zakresie nadania tytułu profesora będzie rozpatrywać Rada Doskonałości Naukowej (RDN).

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie na starych zasadach i nie zakończyły przewodu doktorskiego do 31 grudnia 2021 r., mogą ubiegać się o nadanie stopnia doktora także na nowych zasadach.