Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych (DEJ)

Adres
05-400 Otwock-Świerk
NCBJ, bud. R2A, pok. 6
tel. +48 22 273 10 80
tel./fax +48 22 273 12 18
e-mail DEJ@ncbj.gov.pl
książka adresowa DEJ
Dyrektor Departamentu
dr inż. Michał Gryziński
tel. +48 22 273 10 80,
+48 22 273 11 57
e-mail Michal.Gryzinski@ncbj.gov.pl

 

Zakres działania Departamentu

 1. prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych dotyczących w szczególności:
  • fizyki i techniki reaktorów jądrowych,
  • dozymetrii promieniowania jonizującego,
  • metod ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  • innych zastosowań technologii jądrowych,
 2. eksploatacja reaktorów jądrowych w ośrodku w Otwocku-Świerku dla celów badawczych i komercyjnych;
 3. wykonywanie pomiarów i analiz mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na terenie ośrodka w Otwocku-Świerku;
 4. wykonywanie pomiarów, badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, eksploatacji reaktorów jądrowych, odpadów promieniotwórczych itp. na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Struktura Departamentu:

 1. Zakład Eksploatacji Reaktora MARIA,
 2. Zakład Badań i Technik Reaktorowych,
 3. Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych.
 4. Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej.

Zakład Eksploatacji Reaktora Maria (EJ2)

Zakres działań Zakładu obejmuje eksploatację reaktora MARIA włączając wykonywanie napromieniań, przeglądy i konserwację oraz kontrolę dozymetryczną.

Zakład Badań i Technik Reaktorowych (EJ3)

Zakres działań Zakładu obejmuje:

 1. przeprowadzanie pomiarów, obliczeń i analiz związanych z eksploatacją reaktora MARIA i przechowywaniem wypalonego paliwa,
 2. projektowanie, budowa, montaż oraz próby i pomiary eksperymentalnych urządzeń reaktorowych,
 3. opracowywanie nowych technologii i prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem reaktora,
 4. opracowanie nowych technologii postępowania z wypalonym paliwem jądrowym.

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych (LPD)

Do zadań Laboratorium należy:

 • Sprawowanie przez kierownika LPD funkcji Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR) dla wszystkich pracowni działających w NCBJ na podstawie zezwolenia Prezesa PAA z wyłączeniem tych pracowni, które funkcjonują w zakładach wyodrębnionych. IOR-NCBJ odpowiada za:
  1. kontrolę stanu narażenia pracowników NCBJ oraz prowadzenie rejestru dawek indywidualnych promieniowania jonizującego,
  2. opracowywanie programów kontroli narażenia pracowników oraz monitoringu radiologicznego terenu i okolic ośrodka w Świerku,
  3. prowadzenie monitoringu off-line środowiska na terenie i w otoczeniu ośrodka oraz pomiary próbek technologicznych i kwalifikacyjnych,
  4. kontrolę ruchu oraz ewidencję źródeł i odpadów promieniotwórczych,
  5. prowadzenie prac w zakresie bezpieczeństwa radiacyjnego obiektów jądrowych, akceleratorowych i izotopowych,
  6. występowanie z wnioskami o dotacje celowe na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej kraju na wykonywanie działalności określonej w art. 33. 2. Prawa Atomowego,
  7. organizację i prowadzenie całodobowej służby ochrony radiologicznej i dozymetrycznej na terenie ośrodka Świerk oraz monitoringu on-line terenu ośrodka w Świerku,
  8. prowadzenie wstępnych szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej dla nowo zatrudnionych pracowników NCBJ,
  9. współpracę z Działem Edukacji i Szkoleń przy realizacji szkoleń okresowych dla pracowników zakwalifikowanych do kategorii narażenia typu A lub B w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym,
  10. opracowywanie raportów i ocen dotyczących stanu ochrony radiologicznej na terenie i otoczeniu ośrodka w Świerku i otoczeniu,

Działalność LPD jako IOR-NCBJ obejmuje zadania zlecane i koordynowane przez zastępcę Dyrektora Instytutu ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie:
  1. metod dozymetrii promieniowania mieszanego (w tym dozymetrii wiązek) oraz określania skażeń wewnętrznych dla medycyny, ochrony radiologicznej, energetyki jądrowej i ochrony środowiska, w tym utrzymanie i rozwój własnych laboratoriów akredytowanych,
  2. badań radiobiologicznych in vitro i in. vivo oraz materiałowych z wykorzystaniem wiązek neutronowych,
  3. symulacji komputerowych i obliczeń Monte Carlo w oparciu o badania fantomowe

Ponadto, udział w pracach krajowych i zagranicznych organizacji ochrony radiologicznej; wykonywanie ekspertyz w zakresie ochrony przed promieniowaniem na rzecz energetyki jądrowej w Polsce; koordynacja międzynarodowej platformy współpracy naukowej w zakresie terapii BNCT.

 

Zakład Metrologii Radiologicznej I Fizyki Biomedycznej (H2)

Zakres działań zakładu obejmuje:

 • rozwój metod dzoymetrii na potrzeby terapii hadronowej ze szczególnym uwzględnieniem terapii borowo-neutronowej,
 • rozwój metod pomiaru oraz detektorów na potrzeby bezpieczeństwa radiacyjnego i ochrony środowiska naturalnego,
 • modelowanie transportu promieniowania z wykorzystaniem kodów Monte Carlo,
 • analizy spektrometryczne promieniotwórczości naturalnej,
 • spektrometria próbek napromienianych w reaktorze MARIA,
 • badania fizyki oddziaływań promieniowania jonizującego z materią,
 • rozwój nanodozymetrii,
 • opracowanie infrastruktury pozwalającej na badania biomedyczne z wykorzystaniem neutronów epitermicznych oraz systemu planowania tychże badań.