Park Naukowo Technologiczny

Adres:

ul. Andrzeja Sołtana 7, budynek 3AB, 05-400 Otwock, Świerk
tel.: +48 22 273 22 00
fax: +48 22 779 34 81
e-mail: PNT@ncbj.gov.pl
www: http://www.pnt.ncbj.gov.pl
Park Naukowo Technologiczny Świerk

 

Dyrektor PNT:

mgr Artur Siczek
artur.siczek@ncbj.gov.pl

 

Opis:

Park Naukowo Technologiczny (PNT) stanowi zaplecze szybkiego wdrażania wyników badań w gospodarce. Dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych jest podstawą rozwoju nowatorskich, innowacyjnych podmiotów gospodarczych w dziedzinie zaawansowanych technologii. Stanowić będzie w regionie Otwocka lokalne centrum gospodarki opartej na wiedzy.

PNT prowadzi działania związane z ochroną prawną i patentową interesów NCBJ, wspiera działania komórek organizacyjnych Instytutu w pozyskiwaniu i realizacji kontraktów komercyjnych, wspiera negocjacje z przedsiębiorcami. Udziela wsparcia w zakresie usług naukowo-badawczych oraz komercyjnych, a także intensyfikuje komercyjną współpracę Instytutu z przemysłem. Uczestniczy w projektach badawczo – rozwojowych realizowanych we współpracy lub na rzecz podmiotów zewnętrznych, w tym z sektora gospodarczego.  

Park prowadzi działalność na podstawie Umowy projektu „Park Naukowo – Technologiczny”, Statutu Instytutu i własnego regulaminu organizacyjnego zatwierdzanego przez Dyrektora Instytutu.

Park Naukowo Technologiczny realizuje zadania, wynikające z celów Instytutu oraz formalnych wymagań ciągłości projektu Park Naukowo-Technologiczny (PNT).
W zakresie zapewnienia realizacji zadań określonych w Studium Wykonalności i Umowie o finansowanie projektu Park Naukowo-Technologiczny zadań wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność poprzez udzielanie pomocy de minimis jako instytucja pośrednicząca II stopnia.

Więcej informacji: http://www.pnt.ncbj.gov.pl

Park Naukowo Technologiczny Świerk