Seminarium Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych

Dynamika powstawania i naprawy radiacyjnych uszkodzeń DNA

Skutkiem oddziaływania promieniowania jonizującego z materiałem genetycznym może być uszkodzenie cząsteczki DNA, widoczne jako ognisko naprawcze w jądrze komórkowym. Następuje ono w wyniku pojedynczego i podwójnego pęknięcia nici oraz naruszenia struktury zasad azotowych, z których zbudowana jest podwójna helisa. Uszkodzenia mogą pojawiać się również spontanicznie na skutek procesów metabolicznych komórki oraz stresu oksydacyjnego.

Model migracji produktów rozszczepienia przez bariery bezpieczeństwa reaktora MARIA i obliczenia dyspersji atmosferycznej

W reaktorze jądrowym jednym ze zdarzeń o potencjalnie groźnych skutkach jest utrata integralności koszulki elementu paliwowego, która prowadzi do uwolnienia produktów rozszczepienia. Ochronę przed skutkami takiego zdarzenia zapewniają bariery bezpieczeństwa reaktora. W celu oceny narażenia populacji przebywającej w pobliżu reaktora MARIA, a także jego personelu, stworzono model matematyczny opisujący migrację radionuklidów przez bariery bezpieczeństwa, a także ich rozprzestrzenianie się w atmosferze.

European Radiation Dosimetry Group Co o dozymetrii mówi Europa?

Działania EURADOS ukierunkowane są na promowanie naukowych i technicznych badań w dziedzinie promieniowania jonizującego. Prace badawcze prowadzone są w grupach roboczych. Pracownicy NCBJ aktywnie uczestniczą w pięciu grupach roboczych zajmujących się dozymetrią środowiskową (WG3), obliczeniową (WG6), wewnętrzną(WG7), w radioterapii (WG9) oraz grupie zajmującej się polami promieniowania wysokiej energii (WG11).