Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego

Skład Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ:

 1. prof. dr inż. An­drzej Strup­czew­ski – Prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji
 2. Jo­lan­ta Przy­łu­ska – Se­kre­tarz
 3. dr Krzysz­tof An­drze­jew­ski
 4. dr inż. Elż­bie­ta Bo­rek-Kru­szew­ska
 5. prof. dr hab. Ste­fan Chwasz­czew­ski
 6. mgr inż. Adam Hry­czuk
 7. mgr inż. Ja­nusz Ja­ro­sze­wicz
 8. mgr inż. Grze­gorz Krzysz­to­szek
 9. dr inż. Łu­kasz Kur­pa­ska
 10. mgr inż. Jan Lech­niak
 11. mgr inż. To­masz Plisz­czyń­ski
 12. mgr inż. Ja­nusz Piąst­ka
 13. dr Krzysz­tof Py­tel