Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego

Skład Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ:

 1. prof. dr inż. An­drzej Strup­czew­ski – Prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji
 2. Jo­lan­ta Przy­łu­ska – Se­kre­tarz
 3. dr Krzysz­tof An­drze­jew­ski
 4. dr inż. Elż­bie­ta Bo­rek-Kru­szew­ska
 5. mgr inż. Adam Hry­czuk
 6. mgr inż. Ja­nusz Ja­ro­sze­wicz
 7. mgr inż. Grze­gorz Krzysz­to­szek
 8. dr inż. Łu­kasz Kur­pa­ska
 9. mgr inż. Jan Lech­niak
 10. mgr inż. To­masz Plisz­czyń­ski
 11. dr Krzysz­tof Py­tel
 12. dr inż. Michał Gryziński
 13. prof. NCBJ, dr hab. inż. Edward Iller
 14. dr inż. Rafał Prokopowicz
 15. mgr inż. Gaweł Madejowski
 16. inż. Tomasz Witkowski
 17. mgr inż. Andrzej Cholerzyński